ponedjeljak, 03. listopada 2022. u 15:15 sati,

 

dvorana BO6, Biološki odsjek PMF-a, Zagreb, Marulićev trg 20

KLASA: 640-03/22-06/36

URBROJ: 251-58-10207-22-7

Zagreb, 28. 09. 2022.

 

O G L A S

 

                                                   

PREDMET: Dr. sc. Dario Hruševar, nastupno predavanje

                          za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

                   U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

                                                      ponedjeljak, 03. listopada 2022. u 15:15 sati,

 

dvorana BO6, Biološki odsjek PMF-a, Zagreb, Marulićev trg 20

 

           Naslov predavanja glasi:

"Palinomorfi – indikatori paleookoliša"

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1.       Doc. dr. sc. Ivana Šola, PMF Zagreb  

2.       Doc. dr. sc. Sara Essert, PMF Zagreb

3.       Izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar, Agronomski fakultet, Zagreb

 

te nastavnika Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Biologije i kemije (smjer nastavnički) unutar nastave iz kolegija „Osnove ekologije“ (196119).                                 

 

DEKAN FAKULTETA

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                          Prof. dr. sc. Mirko Planinić

Obavijest:

1.       Dr. sc. Dario Hruševar

2.       Članovi povjerenstva

3.       Biološki odsjek PMF-a

4.       Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.       Oglasne ploče PMF-a

6.      Rektorat Sveučilišta, e-mail

Pismohrana, ovdje

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti