Obavijesti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET (dalje: PMF), Horvatovac 102a, 10 000 Zagreb, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), te članka 3. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-01/19-01/186, URBROJ: 536-02/01-19-02 od 29. studenog 2019. godine  i odluke Fakultetskog kolegija PMF-a donesene na sjednici 20.2.2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

1. Podaci o poslovnom prostoru

- poslovna prostorija u prizemlju zgrade Matematičkog odsjeka, na adresi Bijenička cesta 30, 10000 Zagreb, namijenjena uslužnoj djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i napitaka (tip objekta jednostavnih brzih usluga) zatvorenog tipa uz radno vrijeme radnim danom od 8:00 do 18:00 sati, u razdoblju od 1. rujna do 15. srpnja ukupne površine 21 m2, lijevo od glavnog ulaza u zgradu Matematičkog odsjeka PMF-a. Poslovni prostor se nalazi u stanju djelomične uređenosti i opremljenosti (priključak električne energije, vode, jedinica za grijanje),
– poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, o čemu se sastavlja primopredajni zapisnik, pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku.
Uložena sredstva zakupodavac može uračunati u cijenu zakupnine i to najviše do visine šest mjesečnih zakupnina. U slučaju da zakupnik prije isteka roka na koji je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora isti otkaže, dužan je vratiti iznos koji je na ime ulaganja zakupodavac uračunao zakupniku.  Poslovni prostor je moguće razgledati radnim danom od 10:00 do 13:00 sati prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon 01 4605 706 ili e-mail mile.buzonja@math.hr.

Autor: Marijana Šurina