voditelj obrade podataka

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet (u daljnjem tekstu: PMF) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

 

PMF politikom zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internetske stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Ako je PMF zajednički voditelj obrade osobnih podataka sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka s još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju zajedničkog poslovnog odnosa i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom osobnih podataka osim od PMF-a, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade podataka.

 

PMF imenovao je Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Za sva pitanja koja se tiču obrade osobnih podataka i ostvarivanja prava  predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:

 

 

 

 

 

 

 

 


PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Tijekom različitih oblika interakcije s PMF-om, prikupljaju se osobni podaci kao što su su ime, prezime, OIB, adresa, elektronička adresa i sl. Ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo i iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od tijela javne vlasti, ugovornih partnera ili trećih osoba.

Osobne podatke PMF prikuplja i obrađuje samo za određenu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

PMF koristi samo one osobne podatke koji su primjereni i nužni za postizanje određene svrhe.

 

PMF će nastojati, kad god je to moguće i opravdano, koristiti podatke u anonimiziranom obliku tako da se više ne mogu pripisati određenom korisniku.Također će kad god je to moguće i opravdano koristiti tehnike pseudoanonimizacije odnosno obrade osobnih podataka kojom se osobni podaci mijenjaju tako da se više ne mogu pripisati određenom korisniku, bez uporabe dodatnih informacija koje se čuvaju sigurno i odvojeno.

Osobne podatke PMF obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihovog posla, ali ne i drugi zaposlenici).

PMF pridaje veliku važnost kvaliteti podataka koje obrađuje. Osobni podaci koje PMF obrađuje moraju biti točni i potpuni, kako bismo osigurali njihovu maksimalnu zaštitu i spriječili eventualne zlouporabe. Zbog toga je važno da korisnik bez odgađanja obavijesti PMF o svakoj promjeni svojih podataka.

Podatke korisnika PMF pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene obrade, osim ako važećim propisima nije predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja, ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu odnosno čine anonimnima ili pseudoanonimnima.

 


PRAVILA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

PMF prikuplja osobne podatke  korisnika na četiri osnovna načina:

 

- izravno od korisnika i to na način da nam ih sam korisnik dostavi (npr. studentske službe PMF-a kad prikupljaju i obrađuje osobne podatke kandidata u cilju realizacije upisa kandidata na studij ili Kadrovska služba PMF-a kad prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata u cilju realizacije natječaja za zasnivanje radnoga odnosa. Obrada se može vršiti i elektronički.

 

- neizravnim putem, povezivanjem informacijskih sustava, ali samo uz odgovarajuće informiranje korisnika.

 

- korištenjem internetskih stranica PMF-a od strane korisnika. Tako se primjerice, sakupljaju i automatski memoriraju informacije koje nam automatski šalje pretraživač korisnika, u datotekama zvanim poslužiteljski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operacijski sustav, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računala koje se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

 

- Iz javno dostupnih izvora, kao što su npr. podaci iz javnog telefonskog imenika, službenih web stranica pravnih osoba, javno dostupnih servisa.

Privolom korisnika smatra se postupak dobrovoljnog, posebnog, informiranog i nedvosmislenog izražavanja želje korisnika kojom korisnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka u određene svrhe (tzv. opt-in). Privola se daje elektroničkim ili pisanim putem.

Korisnik upravlja svojom privolom u skladu sa svojim potrebama i interesima. U tu svrhu PMF omogućuje korisniku da u svakom trenutku, na jednostavan način da ili uskrati danu privolu.

PMF koristi niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan PMF-a, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zlouporabe podataka u skladu s aktualnim propisima u Republici Hrvatskoj, kao i najboljom europskom praksom.

Kako bi korisnicima naših web stranica pružilo potrebne funkcionalnosti, PMF koristi kolačiće i/ili druge uobičajene tehnike (dalje: kolačići) koje prikupljaju određene podatke korisnika (npr. IP adresa s koje se pristupa web stranicama, vrijeme spajanja itd.).


PRAVILA VEZANA ZA PRAVA KORISNIKA

Korisnik ima, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, pravo na pristup svojim osobnim podacima koje prikuplja PMF, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka, ukoliko su oni neispravni.

 

Za sva pitanja vezana uz obradu i zaštitu podataka korisnik se može obratiti na kontakt zastitapodataka@dekanat.pmf.hr ili putem pošte na adresu sjedišta PMF-a.

 

Na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, azop@azop.hr, http://azop.hr.