Repozitorij


Prijava i obrana teme doktorskog rada

Tema doktorske disertacije prijavljuje se na drugoj godini studija. Postupak odobravanja teme na Fizičkom odsjeku PMF-a vezan je uz dvije sjednice, Vijeća doktorskog studija i Vijeća Fizičkog ili Geofizičkog odsjeka, koje se održavaju jednom mjesečno u razmaku od tjedan dana. Raspored sjednica možete pronaći na stranici Vijeće doktorskog studija.

Svi materijali se upućuju na sjednicu Vijeća doktorskog studija koje predlaže mentora i povjerenstvo za ocjenu teme Vijeću Fizičkog odsjeka ili Vijeću Geofizičkog odsjeka.

  • U Ured za poslijediplomski studij Fizičkog i Geofizičkog odsjeka, zgrada Fizičkog odsjeka, Bijenička cesta 32 (u daljnjem tekstu Ured PDS-a) potrebno je 7 dana prije sjednice Vijeća doktorskog studija dostaviti dva potpisana originalna primjerka obrasca Dr.Sc.-01, a primjerak ispunjenog obrasca treba poslati na e-mail adresu markohum@phy.hr
  • Ako se rad piše na engleskome jeziku, potrebno je uz već navedene obrasce Dr.Sc.-01 u Ured PDS-a dostaviti i dva potpisana originalna primjerka obrasca Dr.Sc.-01 na engleskome jeziku te primjerak ispunjenog obrasca poslati na e-mail adresu markohum@phy.hr

Doktorand je dužan u roku od mjesec dana od imenovanja Povjerenstva održati javnu obranu teme. Voditelj smjera, u dogovoru s doktorandom i povjerenstvom za ocjenu teme, određuje datum, vrijeme održavanja i prostoriju u kojoj će se održati javna obrana teme. Voditelj smjera podatke o javnoj obrani teme mailom dostavlja na adresu markohum@phy.hr, radi oglasa koji treba biti javno objavljen najmanje osam dana prije održavanja javne obrane teme.

Nakon što je tema odobrena na Fizičkom odsjeku materijali se proslijeđuju na Sveučilište, gdje se odvija postupak odobrenja teme kroz duži vremenski period. Radi duljine trajanja postupka poželjno je da doktorandi što ranije prijave temu doktorske disertacije.

Izvještaj o ocjeni teme doktorskog rada

Povjerenstvo predaje izvještaj na obrascu Dr.Sc.-02 u roku od tri mjeseca od podnošenja prijave i imenovanja

 

Povratak na vrh


Obrana doktorske disertacije

Predaja doktorske disertacije na ocjenu

Nakon što položite sve ispite i održite doktorski seminar na trećoj godini studija, odradili ste sve formalne preduvjete za predaju doktorske disertacije (rad) na ocjenu. Valja znati da je poželjno da već imate objavljen ili prihvaćen za objavljivanje znanstveni članak kojem ste jedini ili glavni autor, a tematski je vezan s doktorskim istraživanjem, jer je to uvjet koji morate ispuniti da bi kasnije mogli pristupiti obrani.

Da bi pokrenuli postupak ocjene rada potrebno je u Ured za poslijediplomski studij predati za Vijeće doktorskog studija i to tjedan dana prije same sjednice sljedeće:

Upute za oblikovanje doktorskog rada možete pronaći na

Vijeće doktorskog studija na temelju prijave predlaže povjerenstvo za ocjenu rada dok ga Vijeće Fizičkog odsjeka potvrđuje.

Ocjena doktorske disertacije

Imenovano povjerenstvo je dužno u roku od tri mjeseca od imenovanja i primitka rada u Ured za poslijediplomski studij predati dva primjerka izvještaja na obrascu Dr.Sc.-10.

Obrana

Obrana se mora održati najkasnije u roku od dva mjeseca nakon što Vijeće odsjeka prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu.

Povratak na vrh