Program doktorskog studija

Program doktorskog studija obuhvaća nastavnu i istraživačku komponentu pri čemu istraživačka komponenta čini okosnicu studija, dok nastava služi studentima kao priprema i pomoć pri ulasku u istraživanja, te kao način stjecanja uvida u šire područje.

Student bira jedan od osam smjerova:

  1. Fizika elementarnih čestica;
  2. Nuklearna fizika;
  3. Fizika kondenzirane tvari;
  4. Atomska, molekulska i optička fizika;
  5. Astrofizika;
  6. Biofizika;
  7. Medicinska fizika;
  8. Geofizika.

Programom je predviđeno da se nastava odvija prvenstveno na prvoj godini studija. Obavezni kolegiji upisuju se pri upisu prve godine studija, dok se izborni kolegiji mogu upisati pri upisu prve ili druge godine studija.

Istraživačka komponenta programa traje od samog početka studija i obuhvaća izvorna znanstvena istraživanja, pisanje i objavljivanje znanstvenih radova, te izradu i obranu doktorske disertacije.

Pri upisu na studij, doktorandu se dodjeljuje studijski savjetnik, koji mu pomaže tijekom studija te prati doktorandov rad i postignuća sve do imenovanja mentora.

Svi detalji studija nalaze se u IZVEDBENOM PLANU I PROGRAMU DOKTORSKOG STUDIJA FIZIKE


Uvjeti za napredovanje u višu godinu studija

Prva godina studija

Doktorand upisuje obvezne kolegije te s voditeljem smjera dogovara izborne kolegije koji se mogu upisati na prvoj ili drugoj godini studija.

Tijekom prve godine studija, doktorand je obavezan sudjelovati na seminaru koji se održava u obliku “časopisnog kluba” te položiti sve obvezne kolegije.

Druga godina studija

Doktorand je do kraja druge godine studija obvezan održati javnu obranu teme doktorskog rada i položiti preostale izborne kolegije pri čemu se intenzivnije uključuju u istraživački rad s mentorom i pripadnom istraživačkom grupom.

Treća godina studija

Uvjet za upis u treću godinu studija su svi položeni kolegiji te prihvaćena tema doktorskog rada. Na trećoj godini studija doktorand je obvezan održati znanstveni kolokvij (doktorski seminar) na kojemu izlaže rezultate svog istraživanja.