Repozitorij

Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

Šifra: 63013
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović - Predavanja
prof. dr. sc. Krešimir Kumerički - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici je stjecanje znanja i vještina u primjeni naprednih eksperimentalnih i/ili teorijskih metoda u fokusiranom rješavanju određenog problema moderne fizike. Studenti bi se trebali uključiti u rad jedne od teorijskih grupa ili eksperimentalnog laboratorija u okruženju Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.), i izraditi seminarski rada s tematikom jednog od aktivnih područja istraživanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu
3.3. pokazati poznavanje etičkih načela znanstvenih istraživanja;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici student će biti sposoban:
1. Primijeniti napredne eksperimentalne i teorijske metode u rješavanju problema moderne fizike;
2. Uključiti se u rad istraživačke grupe;
3. Kritički razmotriti rezultate kako vlastitog tako i tuđeg istraživanja;
4. Predstaviti rezultate vlastitog rada u obliku znanstvenog rada;
5. Primijeniti metode računalne multimedijske prezentacije u usmenom izlaganju rezultata istraživanja;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija:
Studenti provode znanstveno-istraživački rad iz moderne eksperimentalne ili teorijske fizike, što uključuje Fiziku kondenzirane materije, Nuklearnu fiziku, Fiziku elementarnih čestica, Atomsku fiziku, Astrofiziku, Biofiziku, itd. Preduvjet za odabir teme istraživanja je da u okviru Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.) postoji aktivna istraživačka grupa ili laboratorij u okviru kojeg se istraživanje može provesti, i pripadajući mentor (izabran u znanstveno zvanje znanstveni suradnik ili više) spreman preuzeti odgovornost za uspješno izvođenje istraživanja za seminarski rad.
Najveći dio vremena studenti provode u znanstveno-istraživačkom radu čiji ciljevi trebaju biti prilagođeni vremenu koje je na raspolaganju (cca. 205 sati).
Nakon završetka istraživanja, studenti izrađuju seminarski rad u pisanom obliku.
Izrađuje se multimedijska prezentacija i koristeći istu održava usmeno izlaganje o provedenom istraživanju.

OBVEZE STUDENATA:

Provesti znanstveno-istraživački rad pod nadzorom mentora, seminarski rad izraditi u pismenom obliku i usmeno izložiti rad polaznicima i voditeljima seminara koristeći metode multimedijske prezentacije. Obvezno je redovito pohađanje seminara i sudjelovanje u raspravama nakon svakog održanog seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ukupna ocjena stječe se temeljem ocjene pisanog seminarskog rada i održane usmene prezentacije rada.
Literatura:
 1. Izvorni znanstveni radovi
 2. Physical Review Letters
  http://prl.aps.org/
 3. E-časopisi sa pristupom preko knjižnice Fizičkog odsjeka PMF-a
  http://www.knjiznica.phy.hr/elektronicki_casopisi.aspx
 4. Physical Review A,B,C,D,E,X
  http://publish.aps.org/
 5. ISI Web of Science
  http://apps.webofknowledge.com
 6. Arhiva znanstvenih radova arxiv.org
  http://arxiv.org/
 7. Hrvatska znanstvena bibliografija
  http://bib.irb.hr/
 8. Google Scholar
  http://scholar.google.hr/
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika čvrstog stanja 2
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
Položen : Nuklearna fizika 2
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Nastavni materijali i program aktivnosti

 

Program aktivnosti za ak. godinu 2022./2023.

 

1. Uvodni sastanak: 6. listopada 2022., 16:15

 • Održat će se normalno po rasporedu u F-14

2. Odabir mentora i teme: tijekom listopada

Prije odabira, pažljivo pročitajte prva dva gore priložena dokumenta! Uputite i svoje mentore na njih. Informaciju o temi i mentoru pošaljite emailom na adrese oba nastavnika (jedan email na obje adrese, ne dva emaila! Držite se tog pravila za svu komunikaciju glede kolegija!). Stavite “SSIF - Prijava teme: Naslov” u subject liniju emaila.

3. Izvješće o napretku: 15. prosinca 2022., 16:15 h u F14

Sastanak gdje će svatko ukratko usmeno izložiti temu na kojoj radi, te što se konkretno pokušava napraviti i kojim metodama. To izlaganje treba trajati oko 4-5 minuta, treba biti razumljivo ostalim studentima i treba ga izvesti bez ikakve upotrebe računalnih prezentacija (jednostavna skica ili jednadžba na ploči su dopušteni, ali ne i nužni). Studenti koji su na međunarodnim razmjenama nisu dužni nazočiti nego umjesto toga mogu svoj napredak opisati u email poruci nastavnicima.

 

4. Krajnji rok za predaju seminarskog rada: 22. siječnja 2023.

Treba predati pismeni dio seminara. Kako on otprilike treba izgledati objašnjeno je na uvodnom predavanju - vidi i materijale gore na ovoj stranici, posebno u arhivi kolegija. Poslati ga kao PDF dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Seminar: Naslov” u subject liniju emaila.

 

5. Krajnji rok za predaju prezentacije: 26. siječnja 2023.

Prezentacije treba prirediti i poslati kao PDF ili PPT dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Prezentacija: Naslov” u subject liniju

 

6. Mini-konferencija s prezentacijama radova:  30. siječnja - 1. veljače 2023., 9-17h u F-201

Tri dana  prezentacija  radova u klasičnom formatu znanstvene konferencije. Izlaganja traju 25 minuta plus 5 minuta za diskusiju i predstavljaju ekvivalent usmenom ispitu.

 

7. Znanstveni seminari na brdu (PMF, IRB, IF): Cijeli semestar!

Dobro ste došli na sve njih i trebate smatrati svojom obavezom unutar ovog kolegija da ih pohodite.

Popis prijavljenih tema

  Student Naslov Mentor
1 Luka Benić Termodinamika prostorvremena I. Smolić
2 Ema Kompar Buchdahlova granica I. Smolić
3 Antonio Cerović Supravodljivi prijelaz u nanostrukturama od zlata s mrežom tankog filma niobija E. Tafra
4 Ana Marija Bićanić Tanki slojevi aluminijeva anodnog oksida za primjenu u diodama sa učinkom kvantnog tuneliranja V. Đerek
5 Ivan Glogar Otkrivanje kasnih električnih mikropotencijala iz usrednjenih elektrokardiografskih signala A. Novak
6 Ina Galić Istraživanje magnetskog polja u Polarnom plamićku V. Jelić
7 Patrik Papac Karakterizacija porijekla mlaza čestica pomoću Lundove ravnine N. Poljak
8 Tonka Hrboka Detekcija prisutnosti ljudi u Wi-Fi polju pomoću strojnog učenja H. Buljan
9 Matija Gašparlin Contribution of twist-3 fragmentation function to single transverse-spin asymmetry in semi-inclusive deep inelastic scattering S. Benić
10 Eva Jelavić M-centar u 4H-SiC ozračenom niskoenergetskim elektronima I. Capan
11 Gabriela Jazvac Određivanje izlaznih faktora i profila doze za Leksellov gama nož T. Bokulić
12 Ivan Vujmilović Asimptotska sloboda u ne-Abelovim teorijama G. Duplančić
13 Matej Kovačević Kvantna računala i kvantni algoritmi H. Buljan
14 Luka Matijević Mase središnjih supermasivnih crnih rupa u kvazarima V. Smolčić
15 Mihael Brezak Sinteza monokristala EuCd2Bi2: u potrazi za novim topološkim izolatorima M. Novak
16 Filip Bilandžija Poopćene partonske distribucije K. Kumerički
17 Filip Mirković Modeliranje fizikalnih sustava pomoću naprednih arhitektura dubokog učenja D. Horvatić
18 Noah Somun Terahercna spektroskopija stroncijevog titanata D. Pelc
19 Šimun Šopar Prilagodba rezolucijske funkcije n-TOF postrojenja primjenom strojnog učenja P. Žugec
20 Krešimir Šura Modeliranje svojstava atomskih jezgara pomoću strojnog učenja N. Paar
21 Klara Pesic Simulating condensation in a battery A. Novak / S. Eichinger
22 Axel Hrelja Kvantne korekcije entropije crne rupe T. Jurić
23 Fran Krčelić Strojno učenje svojstava materijala na podacima različite točnosti I. Lončarić
24 Luka Matić Korekcije modela snopa zračenja optimizacijom prolaznosti gama analize u kliničkim planovima zračenja T. Bokulić
25

Rea Domitrović

TBD M. Cvitan
26 Mercedes Horvat Odziv termoluminiscentnih dozimetara u snopu iona ugljika M. Majer
27 Vinko Dragušica Određivanje dinamike fizikalnih sustava pomoću dubokog učenja D. Horvatić
28 Alen Fluksek Istraživanje elektronskih pobuđenja pri visokim temperaturama NMR tehnikom u frustriranom 2D antiferomagnetu M.S. Grbić
29 David Leko Termodinamika crnih rupa u prisustvu elektromagnetskih polja T. Jurić
30 Danijel Skeledžija Modeliranje difuznog raspršenja neutrona i x-zraka D. Pelc
31 Ivan Sladoljev Jednopoljna inflacija i računanje ograničenja pomoću BOSS galaktičkog pregleda Z. Vlah