Repozitorij

  • Svi studenti trebaju biti na svim predavanjima. Ako imate opravdani razlog izostanka s nekog predavanja, javite nastavnicima emailom

  •  Kad izlaganje završi poželjno je da publika postavi par pitanja.

  • Neki studenti će dobiti ulogu predsjedavanja pojedinim sesijama. Njihova uloga je da upozore izlagača da mu se bliži kraj njegovih 25 minuta (recimo 5 min i 2 min prije kraja), te da moderiraju diskusiju, odnosno da je sami potaknu pitanjem.

Ponedjeljak 30. siječnja 2023.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Luka Benić Termodinamika prostorvremena I. Smolić PDF PDF
9:30-9:55 Ema Kompar Buchdahlova granica I. Smolić PDF PDF
10:00-10:25 Antonio Cerović Supravodljivi prijelaz u nanostrukturama od zlata s mrežom tankog filma niobija E. Tafra PDF PDF
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Ana Marija Bićanić Tanki slojevi aluminijeva anodnog oksida za primjenu u diodama sa učinkom kvantnog tuneliranja V. Đerek PDF PPT
11:30-11:55 Ivan Glogar Otkrivanje kasnih električnih mikropotencijala iz usrednjenih elektrokardiografskih signala A. Novak PDF PPT
12:00-13:15   RUČAK      
13:15-13:40 Ina Galić Istraživanje magnetskog polja u Polarnom plamićku V. Jelić PDF PDF
13:45-14:10 Patrik Papac Karakterizacija porijekla mlaza u lundskoj ravnini N. Poljak PDF PDF
14:15-14:40 Tonka Hrboka Detekcija prisutnosti ljudi u Wi-Fi polju pomoću strojnog učenja H. Buljan PDF PDF
14:45-15:15   PAUZA      
15:15-15:40 Matija Gašparlin Doprinos twist-3 fragmentacijskih funkcija asimetriji jednog spina u SIDIS procesima S. Benić PDF PPT
15:45-16:10 Eva Jelavić M-centar u 4H-SiC ozračenom niskoenergetskim elektronima I. Capan PDF PDF

 

Utorak 31. siječnja 2023.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Gabriela Jazvac Određivanje korekcijskih faktora ionizacijskih komora za specifično referentno polje Leksellovog gama noža T. Bokulić PDF PDF
9:30-9:55 Ivan Vujmilović Asimptotska sloboda u ne-Abelovim teorijama G. Duplančić PDF PDF
10:00-10:25 Matej Kovačević Kvantna računala i kvantni algoritmi H. Buljan PDF PPT
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Luka Matijević Mase središnjih supermasivnih crnih rupa u kvazarima V. Smolčić PDF PPT
11:30-11:55 Mihael Brezak Sinteza monokristala EuCd2Bi2: u potrazi za novim topološkim izolatorima M. Novak PDF PDF
12:00-13:15   RUČAK      
13:15-13:40 Filip Bilandžija Poopćene partonske distribucije K. Kumerički PDF PDF
13:45-14:10 Filip Mirković Modeliranje fizikalnih sustava pomoću naprednih arhitektura dubokog učenja D. Horvatić PDF PDF
14:15-14:40 Noah Somun Terahercna spektroskopija stroncijevog titanata D. Pelc PDF PDF
14:45-15:15   PAUZA      
15:15-15:40 Šimun Šopar Prilagodba rezolucijske funkcije n-TOF postrojenja primjenom strojnog učenja P. Žugec PDF PPT
15:45-16:10 Krešimir Šura Modeliranje svojstava atomskih jezgara pomoću strojnog učenja N. Paar PDF PPT
16:15-16:40 Luka Čulo Određivanje prostorne rezolucije PSD-a ionskom mikroprobom Z. Siketić PDF PDF

 

Srijeda 1. veljače 2023.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Klara Pešić Simuliranje kondenzacije u bateriji A. Novak / S. Eichinger PDF PPT
9:30-9:55 Axel Hrelja Kvantne korekcije entropije crne rupe T. Jurić PDF PDF
10:00-10:25 Fran Krčelić Strojno učenje svojstava materijala na podacima različite točnosti I. Lončarić PDF PDF
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Luka Matić Analiza prolaznosti gama indeksa u ocjeni kvalitete planova zračenja volumno moduliranom lučnom terapijom T. Bokulić PDF PPT
11:30-11:55 Mercedes Horvat Odziv termoluminiscentnih dozimetara u snopu iona litija M. Majer PDF PPT
12:00-13:15   RUČAK      
13:15-13:40 Vinko Dragušica Određivanje dinamike fizikalnih sustava pomoću dubokog učenja D. Horvatić PDF PDF
13:45-14:10 Alen Fluksek Istraživanje elektronskih pobuđenja pri visokim temperaturama NMR tehnikom u frustriranom 2D antiferomagnetu M.S. Grbić PDF PDF
14:15-14:40 David Leko Termodinamika crnih rupa u prisustvu elektromagnetskih polja T. Jurić PDF PDF
14:45-15:15   PAUZA      
15:15-15:40 Danijel Skeledžija Modeliranje difuznog raspršenja neutrona i x-zraka D. Pelc PDF PDF
15:45-16:10 Ivan Sladoljev Jednopoljna inflacija i računanje ograničenja pomoću BOSS galaktičkog pregleda Z. Vlah PDF PPT