Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave tehnike

Šifra: 63177
ECTS: 10.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Skoko
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Željko Skoko - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Razvoj kompetencija budućih nastavnika za izvođenje nastave tehničke kulture i informatike.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumjevanje
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike, tehnike i informatike te suvremenih nastavnih metoda
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike, tehnike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumjevanja
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za tehničku kulturu
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za informatiku
2.12. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
3. Stvaranje prosudbi
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. Komunikacijske sposobnosti:
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. Sposobnost učenja:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici,tehnici i informatici te nastavi fizike, tehnike i informatike
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Studenti će moći:
1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti i informacijsko komunikacijske tehnologije
2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3. razlikovati nastavne metode i pomagala te ih primijeniti u nastavi
4. jasno i koncizno prezentirati složene ideje.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. (5 sati) teorijske postavke
* cilj nastave tehničke kulture i koncept cjeloživotnog učenja
* sadržaj i program nastave tehničke kulture
* ishodi učenja (HKO i EQF)
* dinamika nastavnog procesa
* strategije i metode
2. (15 sati) analiza nastavnog programa tehničke kulture
3. (15 sati) suvremena nastavna komunikacija i nova nastavna tehnologija u nastavi tehničke kulture
4. (5 sati) povijest tehnike
5. (20 sati) znanja i vještine iz informacijske i komunikacijske tehnologije i metodički pristup nastavi informatike
* uporaba računala i primjenskih programa, veza s tehničkom kulturom
* osnovna načela i ideje na kojima se zasnivaju računala i općenito informacijska i komunikacijska tehnologija
* rješavanje problema, veza s tehničkom kulturom
* uloga programiranja
6. (60 sati) seminarski radovi uz tematske cjeline 2-5.

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave, izrada po 2 seminarska rada iz tehnike i informatike, aktivno sudjelovanje u diskusijama i analizama seminara, završni ispit.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se formira na osnovu elemenata: seminarski radovi (60 %), aktivno sudjelovanje u diskusijama i analizama seminara (10 %), završni ispit (30%).
Literatura:
  1. Udžbenici za tehničku kulturu i informatiku u osnovnoj školi
  2. Dječja enciklopedija, Internet
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Didaktika
Položen : Opća pedagogija
Položen : Psihologija odgoja i obrazovanja
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti