Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Medicinska fizika

Šifra: 51569
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Bokulić
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Bokulić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje s primjenom fizikalnih metoda u modernoj medicini s posebnim naglaskom na razumijevanju dijagnostičkih i terapijskih metoda u kojima se upotrebljava zračenje. Razumijevanje dozimetrijskih koncepata i veličina, rada uređaja koji proizvode zračenje, procesa planiranja radioterapije, radiobiologije i zaštite od zračenja. Usvajanje znanja o mehanizmima nastanka medicinskih slika u području dijagnostičke radiologije i nuklearne medicine te njihove obrade uz optimizaciju kvalitete slika.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Medicinska fizika student će biti sposoban:
1. uporabiti stečena znanja iz područja radioaktivnosti na rješavanje problema povezanih s mjerenjem radioaktivnosti, procjenom apsorbiranih doza u slikovnim tehnikama i radionuklidnoj terapiji
2. pokazati poznavanje povezanosti međudjelovanja zračenja s dozimetrijskim veličinama kerme, ekspozicije i apsorbirane doze te primjeniti dozimetrijske koncepte i računati apsorbirane doze u radioterapiji fotonskim i elektronskim snopovima uz uporabu dozimetrijskih funkcija poput postotne dubinske doze (PDD), omjera doza u tkivu i fantomu (TPR)
3. kvalitativno opisati načela rada i namjene najznačajnijih radioterapijskih uređaja
4. pokazati poznavanje načina određivanja apsolutne i relativne doze uz uporabu odgovarajućih dozimetara
5. pokazati poznavanje načela izbora parametara u planiranju zračenja određenih lokalizacija u radioterapiji
6. pokazati razumijevanje značaja i načina uporabe slikovnih tehnika u radioterapiji
7. pokazati poznavanje svojstava i uporabe glavnih radionuklida u brahiterapiji uz razumijevanje važnosti provođenja programa osiguranja kvalitete, s naglaskom na kalibraciju izvora zračenja
8. razlikovati načine nastanka i prihvata medicinskih slika te parametere važne za određivanje kvalitete medicinskih slika u radiologiji i nuklearnoj medicini te pokazati razumijevanje problema rekonstrukcije slika iz projekcija, prednosti pred planarnim oslikavanjem i ograničenja
9. pokazati poznavanje osnova radiobiologije s naglaskom na praktičnu uporabu modela u radioterapiji
10. pokazati poznavanje osnovnih načela zaštite od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora u radiologiji, radioterapiji i nuklearnoj medicini

SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja:
1. tjedan: Uvod u medicinsku fiziku-područja fizike u radioterapiji i slikovnim tehnikama
2. tjedan: Radioaktivnost. Uporaba radionuklida u radioterapiji i nuklearnoj medicini
3. tjedan: Međudjelovanje fotona i elektrona s materijom, tok čestica, energije i koeficijenti međudjelovanja
4. tjedan: Kerma, ekspozicija i apsorbirana doza
5. tjedan: Radioterapijski uređaji: Co-60, kilonaponski uređaji, linearni akceleratori
6. tjedan: Slikovne tehnike u radioterapiji: simulator, CT, CT-simulator, portalno oslikavanje
7. tjedan: Mjerenje apsorbirane doze u fotonskim i elektronskim snopovima: apsolutna doza, relativna doza, in vivo dozimetrija
8. tjedan: Svojstva kliničkih fotonskih i elektronskih snopova
9. tjedan: Tehnike planiranja radioterapije elektronskim i fotonskim snopovima i računalni sustavi za planiranje radioterapije. Primjena radiobiologije u radioterapiji
10. tjedan: Brahiterapija: izvori, tehnike i osnovna klinička razmatranja, kalibracija izvora i računalno planiranje brahiterapije
11. tjedan: Radionuklidi koji se rabe u nuklearnoj medicini, njihova svojstva i uporaba.Detektori karakteristični za NM i svojstva
12. tjedan: Građa gama kamere i način bilježenja digitalnih NM slika: statičke slike i dinamičke. Kvaliteta slike i doze zračenja - optimizacija i osiguranje kvalitete
13. tjedan: Rekonstrukcijski problem u nuklearnoj medicini i jednofotonska emisijska računalna tomografija (SPECT)
14. tjedan: Hibridne slikovne tehnike: SPECT/CT, PET/CT
15. tjedan: Temeljni pojmovi u zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora zračenja

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati predavanja i seminare, aktivno sudjelovati u rješavanju problema u radu u grupi i samostalnoj izradi domaćih zadaća. Nadalje, studenti su dužni pripremiti samostalni seminar iz područja slikovnih tehnika u medicini ili radioterapije odnosno dozimetrije zračenja.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Završni ispit sastoji se od usmenog dijela.
Literatura:
 1. 1. Podgorsak E.B. Review of radiation oncology physics, IAEA, Vienna, Austria 2003. (dostupno i preko interneta)
  2. Cherry S.R., Sorenson J.A., Phelps M.E. Physics in nuclear medicine, 3rd ed. Saunders, An Imprint of Elsevier Science, USA 2003.
  3. Bushberg J.T., Seibert J.A., Leidholdt E.M., Boone J.M. The essential physics of medical imaging. Williams & Wilkins, Baltimore 1995.
  4. PaićV. i Paić G.: Osnove radijacione dozimetrije i zaštite od zračenja, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Liber, Zagreb 1983.
  5. Šantić A.: Biomedicinska elektronika, Školska knjiga, Zagreb 1995.
 2. 1. Podgorsak E.B. Review of radiation oncology physics, IAEA, Vienna, Austria 2003. (dostupno i preko interneta)
  2. Cherry S.R., Sorenson J.A., Phelps M.E. Physics in nuclear medicine, 3rd ed. Saunders, An Imprint of Elsevier Science, USA 2003.
  3. Bushberg J.T., Seibert J.A., Leidholdt E.M., Boone J.M. The essential physics of medical imaging. Williams & Wilkins, Baltimore 1995.
  4. PaićV. i Paić G.: Osnove radijacione dozimetrije i zaštite od zračenja, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Liber, Zagreb 1983.
  5. Šantić A.: Biomedicinska elektronika, Školska knjiga, Zagreb 1995.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća fizika 4
7. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački

8. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti