Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Energetika

Šifra: 40743
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Damjan Pelc
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Damjan Pelc - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje s bitnim značajkama različitih izvora energije, oblicima energije i energetskim pretvorbama, s proizvodnjom, potrošnjom i rezervama energije na lokalnoj regionalnoj i globalnoj razini, s fizičkim osnovama različitih izvora energije i tehnološkim procesima njihovog korištenja, s efikasnošću pretvorbe i potrošnje energije, s društvenim i ekonomskim pitanjima povezanima sa zadovoljavanjem energetskih potreba, poput energetske efikasnosti i štednje energije, s utjecajem energetskih pretvorbi na okoliš, te se osnovnim idejama održivog razvoja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.9. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija, student će biti sposoban:
* kvantitativno opisati proizvodnju i potrošnju energije na lokalnoj i globalnoj razini
* kvantitativno opisati efikasnost energetskih pretvorbi
* kvalitativno objasniti princip rada različitih postrojenja za proizvodnju električne energije
* kvalitativno opisati utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš
* samostalno i kritički koristiti relevantne izvore informacija
* samostalno izraditi seminarski rad o odabranoj temi
* samostalno održati 30 minutno predavanje o odabranoj temi

SADRŽAJ PREDMETA:

* Rad, energija, snaga (2 sata)
* Primarni oblici energije (2 sata)
* Proizvodnja i potrošnja energije u Hrvatskoj i svijetu (2 sata)
* Zalihe energetskih izvora (2 sata)
* Energija fosilnih goriva (2 sata)
* Nuklearna energija (2 sata)
* Obnovljivi izvori energije (2 sata)
* Proizvodnja električne energija (2 sata)
* Prijenos, prijevoz i skladištenje oblika energije (2 sata)
* Energetski dohodak i energetski intenzitet (2 sata)
* Efikasno korištenje energije u industriji, zgradarstvu, domaćinstvu (2 sata)
* Utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš (2 sata)
* Staklenički plinovi i globalno zagrijavanje (2 sata)
* Gospodarenje sirovinama i otpadom (2 sata)
* Održivi razvoj (2 sata)

* Seminari (15 sati) - seminarima studenti produbljuju svoja znanja iz odabranih tema

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati predavanja i vježbe (minimalno 70%). Tijekom semestra dužni su napraviti seminarski rad i održati usmenu preznetaciju o zadanoj temi.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studente se ocjenjuje kroz seminarski rad (60% krajnje ocjene) i održanu usmenu prezentaciju (40% krajnje ocjene) o zadanoj temi. Kod seminarskog rada ocjenjuje se: upoznatost sa zadanom temom, točnost izloženih podataka i rezultata, korištenje stručne litarature, jasnoća prikaza rezultata (grafovi, tablice), jasnoća pismenog izražavanja. Kod usmene prezentacije ocjenjuje se: upoznatost s temom, jasnoća usmenog izražavanja, snalaženje u odgovaranju na postavljena pitanja.
Literatura:
  1. V. Paar: Energetska kriza: gdje (ni)je izlaz?, Školska knjiga, 1984.
  2. V. Knapp, Novi izvori energije-nuklearna energija fisije i fuzije, Školska knjiga 1993.
  3. P. Kulišić, Novi izvori energije-sunčana energija i energija vjetra, Školska knjiga 1991.
  4. http://www.iea.org-Međunarodna agencija za energiju
  5. http://www.eea.europa.eu-Europska agencija za okoliš
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
6. semestar
Izborni predmet 1 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti