Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Petrologija

Šifra: 40920
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Balen
prof. dr. sc. Marijan Kovačić
Izvođači: mr. sc. Dražen Kurtanjek , v. pred. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Savladavanje osnovnih znanja iz petrologije magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena potrebnih za postizanje titule prvostupnika na studiju znanosti o okolišu. Osposobljavanje u prepoznavanju, klasifikaciji i osnovnoj interpretaciji geneze najčešćih magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena. Stječu se znanja potrebna za samostalan rad u kabinetu, laboratoriju, korištenje polarizacijskog mikroskopa, rad na terenu i osnove za praćenje nastave na diplomskom studiju. Na temelju poznavanja raznih stijenskih značajki, studenti će biti u stanju protumačiti procese aktivne u vrijeme nastanka stijene i interpretirati značajke nekadašnjih okoliša, kao i karakter izvornih predjela u kontekstu tektonike ploča. Studenti također stječu znanja o procesima koji utječu na konačni izgled stijena.

Sadržaj kolegija:
1. Petrogeni minerali, teksture, strukture, načini pojavljivanja i lučenje magmatskih stijena, intruzivne, žične, efuzivne i piroklastične stijene. Građa, mineralni i kemijski sastav Zemlje. Varijacijski dijagrami, magmatske serije. Klasifikacije i sistematika magmatskih stijena. Vulkani.
2. Porijeklo, postanak i evolucija magme. Kristalizacija magme, diferencijacija magme, magmatski stadiji. Asocijacije magmatskih stijena u tektonici ploča. Plašt, izvori plaštnih materijala, magmatizam aktivnih i pasivnih kontinentalnih rubova.
3. Magmatske stijene divergentnih granica ploča, rift, oceanska kora, vulkanizam unutar ploča, vruće točke.
4. Magmatske stijene konvergentnih granica ploča, otočni luk, ofioliti. Kolizija kontinentalnih ploča, graniti.
5. Metamorfizam, granice metamorfizma, metamorfni faktori, metamorfni stupanj. Vrste, tipovi i klasifikacije metamorfizma, progradni i retrogradni metamorfizam.
6. Vrste protolita i kemijski sastav metamorfnih stijena, tipomorfni minerali, teksture i strukture metamorfnih stijena, načini pojavljivanja, klasifikacije metamorfnih stijena.
7. Utjecaj tlaka, temperature i fluida na nastanak metamorfnih mineralnih parageneza i sklop metamorfnih stijena. Indeks minerali, metamorfne zone, izograde, facijesi, serije metamorfnih facijesa. Kontaktni, kataklastični, regionalni metamorfizam, metamorfizam oceanskog dna, metamorfizam tonjenja, impaktni metamorfizam, polifazni metamorfizam.
8. Geotektonska uvjetovanost metamorfizma. Stabilne mineralne zajednice u metamorfnim stijenama, principi određivanja starosti metamorfizma.
9. Koncepti sedimentologije. Standardne metode rada na terenu i laboratoriju. Kemijsko i mehaničko trošenje. Produkti trošenja i postanak novih minerala. Otopljena tvar. Utjecaj klime, reljefa, substrata i vegetacije. Postanak tla. Paleotla.
10. Erozija, prijenos i taloženje. Svojstva fluida. Prijenos fluidima i selekcija materijala: a) prijenos i taloženje šljunka i pijeska uz dno. Međudjelovanje fluid/sediment. Oblici dna ovisno o hidrodinamičkim faktorima, dubini vode i veličini čestica. b) prijenos i taloženje iz suspenzije. Prijenos gravitacijskim tokovima. Reološka svojstva tokova, mehanizmi podržavanja čestica u toku i mehanizmi aktivni pri taloženju. Vrste gravitacijskih tokova.
11. Primarne taložne teksture i njihova interpretacija. Erozijske teksture. Posttaložne teksture. Biogene teksture. Paleostrujne analize.
12. Klastiti: A) Pješčenjaci, konglomerati, breče. Struktura i interpretacija strukturnih parametara, strukturna zrelost. Sastav: terigeni siliciklastični sastojci (Qt, F, L, teški minerali, drugi detritični sastojci). Problem matriksa. Kompozicijska zrelost. Osnovne vrste pješčenjaka i konglomerata i njihov postanak. Petrofacijes. Indikatori izvornih predjela i njihov smještaj u kontekstu tektonike ploča. Dijagenetski procesi i okoliši. Modifikacija primarnog sastava. Modifikacija primarne poroznosti i permeabilnosti i njen utjecaj na rezervoarska svojstva sedimenata. Pješčana i šljunčana tijela. Taložni okoliši.
B) Sitnozrnati klastiti: tekstura, struktura, sastav. Organska materija u crnim šejlovima. Dijageneza. Vrste sitnozrnatih klastita. Taložni okoliši. Lapori. C) Vulkanoklastiti. Epiklastični vulkanogeni sedimenti. Dijageneza. Geološko značenje.
13. Karbonatni sedimenti:
Mineralogija. Vapnenci: skeletni i neskeletni sastojci, vapnenački mulj- mikrit- načini njegovog postanka. Mikrobijski procesi i produkti. Strukture. Principi klasifikacije. Taložne teksture specifične za vapnence. Taložni okoliši: plitkovodni marinski, dubokovodni, kopneni. Marinska, meteorska, dubinska dijageneza. Neomorfizam. Dolomitizacija, dedolomitizacija, silicifikacija.
14. Evaporiti: Mineralogija. Taložni okoliši. Resedimentacija. Rekristalizacija, otapanje, zamjena. Evaporitne sekvencije. - Rožnjaci: Petrologija. Rožnjaci biogenog postanka, silicijski plankton. Rožnjaci anorganskog postanka. - Fosforiti:
Mineralogija. Fosfor kao nutrient . Ranodijagenetski postanak marinskih fosforita - taložni okoliši. Resedimentirani fosforiti. Koštane breče. Guano. - Naslage željeznih i manganskih minerala: fizičko-kemijski i biološki čimbenici taloženja. -Organogeni sedimenti: Ugljen: petrologija ugljena. Stupanj pougljavanja. Pojavljivanje ugljena-okoliši. Naftni škriljavci, evolucija organske materije, kerogen, nafta, plin. - Boksiti i lateriti: mineralogija, načini pojavljivanja, postanak.
15. Sedimenti u životu i djelatnosti čovjeka: gradnja, zaštita okoliša, sediment kao sirovina, sediment kao domaćin ekonomski važnih sirovina.

Ishodi učenja:
- detaljno savladano teorijsko znanje i kritično razumijevanje teorije i načela usvojenih u prijašnjim semestrima i kolegijima dobiva svoju praktičnu komponentu kroz ovaj kolegij;
- razvijaju se nove vještine kao odgovor na nova znanja i tehnike;
- s aktivnim pristupom kolegiju usvojena osnovna znanja omogućiti će rješavanje zadataka kroz multidisciplinarni pristup;
- kritičko razmišljanje u rješavanju problema uključujući informacije iz stručnih i znanstvenih izvora;
- po završetku kolegija studenti će razviti sposobnosti analitičkog i kritičkog promišljanja i korištenja usvojenih informacija, povećati će komunikacijske sposobnosti, sposobnosti u timskom i individualnom radu.
Literatura:
 1. Best, M.G. (2003): Igneous and metamorphic petrology.- Blackwell Publishing, 729 pp.
  Blatt, H. & Tracy, R.J. (1996): Petrology. Igneous, Sedimentary and Metamorphic rocks.- W.H. Freeman and co., 529 pp.
  Tucker, E.M. (2001): Sedimentary Petrology. An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks. Blackwell Science, 3. izd., IX+262 str., Oxford.
  Collinson, J.D. & Thompson, D.B. (1993): Sedimentary Structures. 2. izdanje. Chapman & Hall. 207 str. London.
  Adams, A.E., MacKenzie,W.S. & Guilford, C. (1987): Atlas of sedimentary rocks under the microscope. Longham Scientific & Techical, VII+104, London.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća geologija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
 • v. pred. mr. sc. Dražen Kurtanjek:

  Konzultacije će se održavati nakon predavanja i prema dogovoru.

  Lokacija: 6 MPZ

Obavijesti

Usmeni ispit iz Petrologije održat će se u četvrtak 11. srpnja prema slijedećem rasporedu:

9h - studenti čija prezimena započinju na A-N

10h - ostali studenti

Autor: Marijan Kovačić