Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz atomske fizike

Šifra: 63030
ECTS: 14.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vedran Đerek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje sa složenijim aspektima eksperimentalnog rada u području atomske i molekulske fizike i spektroskopije, te stjecanje samostalnosti u radu. Znanje stečeno na predavanjima iz kolegija Atomska i molekulska fizika studenti će primijeniti i produbiti eksperimentalnim radom na izabranim karakterističnim problemima. Uvježbat će se u samostalnom korištenju složenijih uređaja za mjerenje atomskih i molekulskih spektara, te u sklapanju aparature za provođenje ciljanog eksperimentalnog istraživanja. Analiza podataka provodi se računalnim programima. Studenti se nauče služiti dostupmim bazama podataka iz područja AMOF kao i drugom stručnom literaturom. Pisanjem referata u obliku malog znanstvenog rada studenti se uče kritičkom prikazivanju vlastitog rada.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne zadatke;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke;

3. STVARANJE PROSUDBI:
2.6. raditi u istraživačkom timu s visokim stupnjem samostalnosti i preuzeti odgovornost za planiranje i provođenje dijela istraživanja i/ili projekta;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Praktikum iz atomske fizike student će biti sposoban:
* samostalno koristiti osnovne instrumente koji se koriste u istraživanjima iz atomske i molekulske fizike (AMOF)
* samostalno analizirati razultate svojih mjerenja, usporediti ih s postojećim modelima i grafički ih prikazati
* predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovite prezentacije
* povezati teorijska znanja iz područja AMOF s vježbom;
* samostalno koristiti moderne računalne programe iz područja eksperimentalne AMOF za analizu podataka;
* samostalno pretraživati baze podataka iz područja AMOF dostupne na webu (npr. NIST);

SADRŽAJ PREDMETA:

Tijekom semestra svaki student odradi sljedeće laboratorijske vježbe:
1. Spektrograf s kvarcnom prizmom: snimanje i analiza atomskih spektara u ultraljubičastom području;
2. Komparator i denzitometar: principi identifikacije atomskih linija;
3. Spektroskop s rešetkom: analiza oblika spektralnih linija teških elemenata;
4. Michelsonov interferometar: mjerenje valne duljine koherentnih izvora zračenja

OBVEZE STUDENATA:

Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu. U praktikumu najprije moraju pokazati svoju pripremljenost, a potom samostalno sklopiti aparaturu i vršiti mjerenja.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

* Studenti su dužni pripremiti se za vježbu i pokazati da razumiju fizikalnu pozadinu pojave koja se mjeri i princip rada uređaja. Priprema studenta provjerava se usmenim kolokvijem prije početka izvođenja vježbe (30% ocjene za danu vježbu).
* Za vrijeme izvođenja vježbe ocjenjuje se pripremljenost studenta, te snalaženje i samostalnost u izvođenju eksperimentalnih zadataka (20% ocjene za danu vježbu).
* Studenti su dužni izraditi referat za danu vježbu, koji sadrži elemente znanstvenog rada: teorijski uvod, opis mjernog uređaja, metoda mjerenja, rezultati, zaključak i literatura. Rezultati moraju biti jasno prikazani u obliku grafova i tablica, sa potrebnom statističkom obradom, a zaključak mora biti temeljen na podacima i argumentima iznesenima u referatu (50% ocjene za danu vježbu).
Ukupna ocjena kolegija računa se kao prosječna ocjena sve 4 vježbe.
Literatura:
  1. W. Demtoroeder, Laser Spectroscopy, Springer-Verlag, Berlin,1996.
  2. A.P.Thorne, U. Litzen, S, Johansson, Spectrophysics, Springer Verlag, Berlin 1999.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Atomska i molekulska fizika
Položen : Kvantna fizika
Položen : Praktikum iz moderne fizike
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti