Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove tehnologije telekomunikacija

Šifra: 40794
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi predmeta su pružanje znanja i informacije potrebne za sustavno razumijevanje telekomunikacijskog prometa,pružanje znanja koja će omogućiti usvajanje pristupa, metoda i postupaka za efikasnu i efektivnu eksploataciju telekomunikacijskih sustava (javnih, poslovnih i specijalnih mreža).

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
1. Znanje i razumijevanje
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike, važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje informacijsko komunikacijske tehnologije
1.4. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike, tehnike i informatike te suvremenih nastavnih metoda
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike, tehnike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. uočiti i opisati temeljne vrste tehničkih tvorevina i njihovu uporabu
2.3. analitički pristupati zadanim problemima i konstruirati prikladne logičke argumente
2.4. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
2.6. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike
2.7. pripremiti, izvesti i interpretirati praktične vježbe iz tehničke kulture
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.9. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za tehničku kulturu
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za informatiku
2.12. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici, tehnici i informatici te nastavi fizike, tehnike i informatike
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Definirati osnovne termine tehnologije telekomunikacijskog prometa.
2. Opisati značajke prijenosa informacija u različitim telekomunikacijskim mrežama, pristupne tehnologije, metode mjerenja teleprometa i metode usmjeravanja prometa te nabrojiti vrste usluga, mreža prema različitim kriterijima, načine pristupa Internetu, mehanizme za osiguravanje kvalitete usluge.
3. Izračunati prometno opterećenje, broj poslužitelja, razinu kvalitete usluge (vjerojatnost gubitaka i čekanja), parametre kvalitete (kašnjenje, čekanje).
4. Primijeniti odgovarajući model u rješavanju problema u tk mrežama (modeli posluživanja s gubicima, sa čekanjem, kombinirani i s prioritetom) te riješiti postavljeni problem.
5. Analizirati utjecaje pojedinih prometnih veličina na performanse sustava (npr. prometno opterećenje na propusnost po korisniku itd.)
6. Napisati seminarski rad na zadanu temu povezivanjem dijelova ili ideja u cjelinu.

SADRŽAJ PREDMETA:

1.Uvodno predavanje (upoznavanje sa sadržajem kolegija, literaturom, dijagramom tijeka za uspješan prolazak kroz kolegij.Predmet proučavanja i temeljni pojmovi.Upoznavanje sa načinom izrade seminarskog rada.
2.Telekomunikacijske mreže i usluge u tehnološkom okruženju. Specifikacija komunikacijskih potreba i zahtjeva korisnika. Tehničko -tehnološka specifikacija telekomunikacijskih usluga i mreža.
3.Specifikacija komunikacijskih potreba i zahtjeva korisnika,klasifikacija prometnog toka, ponašanje aplikacija. Odabir članaka za izradu seminarskog rada.
4.Segmentacija korisnika i kategorizacija izvorišta prometa.Definicija prometa i jedinice za mjerenje prometa (Erlang).Određivanje prometnog opterećenja.Odnos ponuđenog, ostvarenog i izgubljenog prometa.
5.Zadaci teleprometnog inženjerstva i relacije između njih:modeliranje,mjerenje i predviđanje prometa u različitim telekomunikacijskim mrežama. Mjerenje prometa i metode uzimanja uzoraka.
6.Zadaci teleprometnog inženjerstva i relacije između njih. Analitičko opisivanje toka dolazaka i posluživanja.
7.Osnovne značajke telefonske mreže potrebne za modeliranje prometa (ustroj, metode usmjeravanja prometa, mod prijenosa).
8.Kriteriji za odabir prometnog modela. Komparacija svojstava i klasifikacija modela. Erlangov B model i mogućnost primijene.
9.Slojevite arhitekture i norme umrežavanja otvorenih sustava. Slojevi OSI referentnog modela. Erlangov B model i mogućnost primijene.
10.Struktura paketnog komutacijskog čvora i Funkcije paketnog komutacijskog čvora:Upravljanje usmjeravanjem Kontrola toka Kontrola pogrešaka. Erlangov C model i mogućnost primijene.
11.Tehnološki procesi prijenosa podataka u paketnim mrežama ovisno o tipu izvedbe (konekcijski i beskonekcijski). Erlangov C model i mogućnost primijene.
12.Mobilne mreže. Koncept i temeljne prometno-tehnološke specifičnosti pojedine generacije.
13.Definicija i osnovne značajke Interneta. Struktura i funkcionalnosti Interneta. Protokoli TCP/IP složaja.
14.Značajke i podjele načina pristupa Internetu. Kvaliteta usluge u IP mreži. Analiza parametara kvalitete usluge.
15.Prezentacije seminarskih radova.

OBVEZE STUDENATA:

Student za dobivanje potpisa treba prisustvovati na najmanje 70% predavanja i seminara, te izraditi seminarski rad.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Uvjeti za stjecanje potpisa:
Pozitivno ocijenjen seminarski rad uvjet je za dobivanje potpisa iz kolegija Osnove tehnologije telekomunikacija, a time i uvjet za pristupanje završnom pisanom ispitu.

Provjera znanja:
Pisana provjera znanja provodi se preko pisanog završnog ispita koji sadrži teoretska pitanja i zadatke: pisanom završnom ispitu pristupaju svi oni studenti koji imaju pravo potpisa.
Usmena provjera znanja: usmenom ispitu mogu pristupiti svi studenti koji su ostvarili minimalno 50% bodova na pisanom dijelu ispita (ukupni broj bodova na pisanom dijelu ispita je 16).
Literatura:
 1. I. Bošnjak, Telekomunikacijski promet I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
  I. Bošnjak: Tehnologija telekomunikacijskog prometa II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000.
 2. A. Bažant i dr.: Osnove arhitektura mreža, Element, Zagreb, 2003.
  Ericsson and Telia: Understading telecommunications, 2000.
  Dokumenti IETF, (Internet Engineering Task Force).
  časopisi: Telecommunications
  Communications
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti