Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove tehnologije prometa

Šifra: 40788
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Glavni ciljevi kolegija su pružanje znanja i informacija potrebnih za sustavsko razumijevanje tehnološkog procesa prijevoza/prijenosa robe, ljudi i informacija raznim prometnim mrežama; usvajanje pristupa, metoda i postupaka za opisivanje performansi prometnih sustava u različitim prometnim granama;osposobljavanje studenta za uočavanje analogija koje se mogu identificirati između različitih prometnih grana.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
1. Znanje i razumijevanje
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike, važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje informacijsko komunikacijske tehnologije
1.4. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike, tehnike i informatike te suvremenih nastavnih metoda
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike, tehnike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. uočiti i opisati temeljne vrste tehničkih tvorevina i njihovu uporabu
2.3. analitički pristupati zadanim problemima i konstruirati prikladne logičke argumente
2.4. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
2.6. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike
2.7. pripremiti, izvesti i interpretirati praktične vježbe iz tehničke kulture
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.9. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za tehničku kulturu
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za informatiku
2.12. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici, tehnici i informatici te nastavi fizike, tehnike i informatike
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
1. Definirati osnovne termine iz tehnologije prometa,
2. Opisati tehnološki proces prijevoza/prijenosa različitih prometnih entitetima (ovisno o grani prometa) uporabom različitih mrežnih infrastruktura.
3. Izračunati performanse prometnih sustava (popunjenost, iskorištenje, zahtijevani kapacitet ovisno o potražnji, propusnost, te pokazatelje kvalitete prijevozne/prijenosne usluge).
4. Primijeniti odgovarajući model u rješavanju postavljenog prometnog problema.
5. Analizirati utjecaje promjena osnovnih veličina prometnog toka na performanse sustava
6. Prikupiti odgovarajuću stručnu literaturu i napisati seminarski rad na zadanu temu povezivanjem dijelova ili ideja u cjelinu

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Uvodno predavanje (upoznavanje sa sadržajem kolegija, literaturom, dijagramom tijeka za uspješan prolazak kroz kolegij, Predmet proučavanja i temeljni pojmovi.Upoznavanje sa načinom izrade seminarskog rada
2. Pojmovno određenje promtnog inženjerstva. Problemska područja prometnog inženjerstva
3. Osnovno objašnjenje temeljnih povezanosti prometa, transporta i sustava aktivnosti. Odabir članaka za izradu seminarskog rada
4. Definicije i problemska područja tehnologije prometa, prometnog inženjerstvo i tehnike prometa. Unifikacija terminologije prometnog inženjerstva (prometni entitet, prometni tok, intenzitet prometnog toka, koncentracija, kapacitet)
5. Poopćeni model prometnog sustava. Kvantitativni opisi transportne potražnje.
6. Izbor moda, rute i vremena prijevoza ili prijenosa. Koncept prometne mreže
7.Modeliranje, mjerenje i planiranje prometa u prometnim mrežama. Prometne mreže, topologije prometnih mreža, veličina prometnog toka u mreži i veličina ulaznog toka
8.Teorija prometa.Varijacije prometa u mreži i koncept vršnog opterećenja. Analizu prometnog toka u mreži,usmjeravanje prometnog toka u mreži,veličina prometnog toka na grani, ukupni ulazni tok u mržu, prometno opterećenje linka (grane)
9.Analiza modela posluživanja. Ulazni proces.Mehanizmi posluživanja.Disciplina posluživanja
Analizu prometnog toka u mreži.usmjeravanje prometnog toka u mreži. veličina prometnog toka na grani,ukupni ulazni tok u mržu. prometno opterećenje linka (grane)
1. Modeli posluživanja s čekanjem (M/M/1, M/M/m, M/D/1 i M/D/m). Određivanje parametara kojima se određuju performanse sustava posluživanja (čekanja, kašnjenje, duljina reda)
2. Modeli posluživanja s čekanjem (M/M/1, M/M/m, M/D/1 i M/D/m). Određivanje parametara kojima se određuju performanse sustava posluživanja (čekanja, kašnjenje, duljina reda)
3. Osnovni kvantitativni pokazatelji prometnog toka i metode njihovog određivanja. Protok. Gustoća (koncentracija).Brzina (prostorna i vremenska). Vrijeme putovanja. Interval slijeđenja ? headway
4. Analiza procesa prijevoza roba i putnika cestovnim prometnim sredstvima. Funkcionalne ovisnosti osnovnih veličina prometnog toka
14.Analiza procesa prijevoza roba i putnika željeznicom i zrakom. Kvantitativni pokazatelji tokova putnika i učinaka prijevoza
15.Prezentacije seminarskih radova

OBVEZE STUDENATA:
Student za dobivanje potpisa treba prisustvovati na najmanje 70% predavanja i seminara, te izraditi seminarski rad.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:
Uvjeti za stjecanje potpisa:
Pozitivno ocijenjen seminarski rad uvjet je za dobivanje potpisa iz kolegija Osnove tehnologije prometa, a time i uvjet za pristupanje završnom pisanom ispitu.
Provjera znanja:
Pisana provjera znanja provodi se preko pisanog završnog ispita koji sadrži teoretska pitanja i zadatke: pisanom završnom ispitu pristupaju svi oni studenti koji imaju pravo potpisa.
Usmena provjera znanja: usmenom ispitu mogu pristupiti svi studenti koji su ostvarili minimalno 50% bodova na pisanom dijelu ispita (ukupni broj bodova na pisanom dijelu ispita je 16).
Literatura:
  1. I. Bošnjak, D. Badanjak: Osnove prometnog inženjerstva, Sveučilište u Zagrebu, 2005
  2. I. Županović: Tehnologija cestovnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004.
    I. Bošnjak: Inteligentni transportni sustavi I, Fakultet prometnih znanosti, (u tisku)
    B. Ran, D. Boyce: Modelling Dynamic Transportation Networks, Springer-Verlag, Berlin, 1996. časopisi: Transportation Science Traffic Technology
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti