Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove fizike 2

Šifra: 36404
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Basletić
Izvođači: Noah Somun - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi predmeta su stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova elektromagnetizma, stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka iz osnova elektromagnetizma, te postizanje vještine svođenja realnog problema u elektromagnetizmu na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.5. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Osnove fizike 2 student će biti sposoban:
* obrazložiti pojmove električnog naboja, električnog dipola, električnog polja i principa superpozicije te ih primijeniti u numeričkim primjerima;
* izreći Gaussov zakon te ga primijeniti kod raznih raspodjela naboja;
* obrazložiti pojam električnog potencijala te ga primijeniti u numeričkim primjerima;
* obrazložiti pojam električnog kapaciteta i dielektrika te primjena u numeričkim primjerima;
* obrazložiti pojam električne struje, otpora i elektromotorne sile te njihova primjena u rješavanju strujnih krugova s istosmjernom strujom;
* obrazložiti pojmove magnetskog polja i magnetske sile te primjena u numeričkim zadacima;
* obrazložiti pojam izvora magnetskog polja i primijeniti ga u numeričkim problemima;
* izreći Faradayev zakon, obrazložiti pojavu elektromagnetske indukcije te primijeniti Faradayev zakon u numeričkim primjerima
* obrazložiti pojam izmjenične struje, induktivnog i kapacitivnog otpora te riješiti problem strujnih krugova s izmjeničnom strujom

SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja po tjednima (ukupno 15 tjedana):
1) Električni naboj, dipoli, pokusi s nabijanjem tijela
2) Električno polje, princip superpozicije
3) Gaussov zakon i primjena
4) Električni potencijal, električna potencijalna energija
5) Kapacitet i dielektrici
6) Električna struja i elektromotorna sila
7) Električni otpor
8) Strujni krugovi s istosmjernom strujom
9) Magnetsko polje
10) Magnetska sila
11) Izvori magnetskog polja
12-13) Elektromagnetska indukcija
14) Izmjenična struja, induktivni i kapacitivni otpor
15) Strujni krugovi s izmjeničnom strujom

Auditorne vježbe i seminari prate predavanja prema sadržaju.

OBVEZE STUDENATA:

Obavezan izlazak na dva kolokvija u toku semestra koje treba riješiti bar 50%, riješiti 50% domačih zadaća koje se zadaju online

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom semestra:
1. Dva kolokvija (na svaki se može izaći dva puta, uzima se bolji broj bodova) 40% ocjene
2. Domaće zadaće (online) 10% ocjene
3. Prisutnost na nastavi 10 % ocjene
4. Usmeni ispit 40% ocjene
Literatura:
  1. M. Paić, Osnove fizike, III dio, Elektricitet, magnetizam, Liber, Zagreb 1989.
    M. Purcell: Berkeleyski tečaj fizike, II dio (Elektricitet i magnetizam), Tehnička knjiga, Zagreb 1988.
    D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York, 1997 ( i novija izdanja).
    E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 1988.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Osnove fizike 1

Polaganje predmeta :
Položen : Osnove fizike 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti