Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća fizika 2

Šifra: 51510
ECTS: 10.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak
Izvođači: Filip Erhardt , mag. phys. - Seminar
Marko Jerčić - Seminar

Filip Erhardt , mag. phys. - Auditorne vježbe
Marko Jerčić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi predmeta Opća fizika 2 su stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova elektromagnetizma, stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka iz osnova elektromagnetizma, te postizanje vještine svođenja realnog problema u elektromagnetizmu na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje:
1.1. formulirati i obrazložiti temeljne zakone fizike što uključuje mehaniku, elektromagnetizam i termodinamiku;
2. Primjena znanja i razumijevanja:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
5. Sposobnost učenja:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Opća fizika 2 student će biti sposoban:
1. razviti jednostavni fizički model primjenjiv na rješavanje zadanog problema iz područja elektromagnetizma;
2. postaviti matematičku formulaciju danog fizičkog modela iz područja elektromagnetizma, te rješavati numeričke zadatke za poznate sustave iz područja elektromagnetizma;
3. demonstrirati poznavanje osnovnih postavki relativističke fizike, a posebno Lorentzovih transformacija;
4. demonstrirati poznavanje osnovnih postavki elektrostatike i Coulombovog zakona, te Gaussovog zakona i njegove primjene;
5. operativno baratati s matematičkim operatorima gradijenta, divergencije i rotacije;
6. demonstrirati poznavanje Kirchhoffovih pravila za strujne krugove i njihovu primjenu;
7. kvalitativno i kvantitativno opisati električno i magnetsko polje naboja u gibanju i njihovu vezu;
8. demonstrirati poznavanje osnovnih postavki magnetostatike, Biot-Savartovog i Ampereovog zakona, te elektromagnetske indukcije;
9. koristiti metode rotirajućih vektora i kompleksnih brojeva pri rješavanju problema vezanih za krugove izmjenične struje;
10. demonstrirati poznavanje Maxwellovih jednadžbi i elektromagnetskih valova u vakuumu.


SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja:

1. tjedan: Brzina svjetlosti. Lorentzove transformacije.
2. tjedan: Relativističko zbrajanje brzina. Relativistička dinamika. Relativističke transformacije energije, količine gibanja i sile.
3. tjedan: Elektrostatika: električni naboj i polje. Coulombov zakon.
4. tjedan: Gaussov zakon i njegove primjene.
5. tjedan: Električni potencijal. Polje kao gradijent potencijala. Energija električnog polja.
6. tjedan: Gaussov zakon u diferencijalnom obliku. Poissonova i Laplaceova jednadžba. Rotacija vektorskog polja.
7. tjedan: Vodiči i izolatori. Faradayev kavez. Kondenzatori. Dielektrici.
8. tjedan: Električna struja. Ohmov zakon. Elektromotorna sila. Kirchhoffova pravila.
9. tjedan: Električno i magnetsko polje naboja u gibanju. Relativističke transformacije električnog i magnetskog polja.
10. tjedan: Magnetostatika: Biot-Savartov i Ampereov zakon.
11. tjedan: Magnetski dipolni moment. Magnetizam u tvarima. Vektorski potencijal.
12. tjedan: Faradayev zakon elektromagnetske indukcije. Lenzovo pravilo. Vrtložne struje.
13. tjedan: Zavojnica kao dio strujnog kruga. Međuindukcija i samoindukcija.
14. tjedan: Izmjenične struje i njihovi krugovi. Metoda rotirajućih vektora. Metoda kompleksnih brojeva.
15. tjedan: Maxwellove jednadžbe. Elektromagnetski valovi u vakuumu.

Vježbe:
1. tjedan: Lorentzove transformacije.
2. tjedan: Relativističko zbrajanje brzina.
3. tjedan: Relativistička dinamika. relativističke transformacije energije, količine gibanja i sile.
4. tjedan: Elektrostatika: električni naboj i polje. Gaussov zakon.
5. tjedan: Primjene Gaussovog zakona. Električni potencijal. Polje kao gradijent potencijala.
6. tjedan: Energija električnog polja. Gaussov zakon u diferencijalnom obliku. Poissonova i Laplaceova jednadžba.
7. tjedan: Rotacija vektorskog polja. Kondenzatori. Dielektrici.
8. tjedan: Električna struja. Ohmov zakon. Elektromotorna sila. Kirchhoffova pravila.
9. tjedan: Električno i magnetsko polje naboja u gibanju. Relativističke transformacije električnog i magnetskog polja.
10. tjedan: Magnetostatika: Biot-Savartov i Ampereov zakon.
11. tjedan: Magnetski dipolni moment. Magnetizam u tvarima. Vektorski potencijal.
12. tjedan: Faradayev zakon elektromagnetske indukcije. Lenzovo pravilo.
13. tjedan: Zavojnica kao dio strujnog kruga. Međuindukcija i samoindukcija.
14. tjedan: Izmjenične struje i njihovi krugovi. Metoda rotirajućih vektora. Metoda kompleksnih brojeva.
15. tjedan: Maxwellove jednadžbe. Elektromagnetski valovi u vakuumu.


OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati predavanja, seminare i vježbe i aktivno sudjelovati u rješavanju problema na vježbama. Nadalje, studenti su dužni položiti dva kolokvija i četiri testa tijekom semestra, odnosno na njima ostvariti najmanje 33% ukupnog broja bodova.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela, konačna je ocjena prosječna vrijednost ocjena dobivenih na svakom od njih. Ocjena pismenog ispita formira na sljedeći način: 0-50% bodova - nedovoljno za prolaz ispita, 51-64% bodova - ocjena dovoljan, 65-77% bodova - ocjena dobar, 78-89% bodova - ocjena vrlo dobar, 90-100% bodova izvrstan. Dodatne bodove moguće je ostvariti uspješnim rješavanjem domaćih zadaća i nagradnih zadataka. Prolaznu ocjenu iz pismenog ispita moguće je ostvariti i uspješnim rješavanjem kolokvija (uz isti, prije navedeni, kriterij).
Literatura:
  1. H.D.Young and R.A. Freedman: University Physics, Pearson-Addison Wesley, San Francisco, 2004.
  2. Skripta iz kolegija dostupna na sustavu za e-učenje Merlin.
  3. E.M.Purcell, Elektricitet i magnetizam (Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu), Tehnička knjiga, Zagreb,1988.
  4. Richard Feynman: Lectures in Physics II, Addison-Wesley Publishing Company, 1964.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća fizika 1

Polaganje predmeta :
Položen : Opća fizika 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti