Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Objektno orijentirano programiranje

Šifra: 40722
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrej Novak
Izvođači: Predrag Brođanac - Predavanja

Predrag Brođanac - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata s objektnim programiranjem općenito i osnovama programiranja u Pythonu. Od studenata se očekuje numeričko rješavanje jednostavnih zadataka iz matematike i fizike. Predmet je priprema za Uporabu numeričkih metoda, Korisnička sučelja i Uporabu računala u nastavi koji se izvode na višim godinama.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje uporabe računala i programske podrške
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje rukovanja podacima, rješavanja problema i programiranja
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.6. usvojiti algoritamske metode mišljenja i zaključivanja i primijeniti ih u rješavanju problema
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno položenog kolegija student će biti sposoban:
1. Razviti jednostavne računalne programe u Pythonu
2. Numerički riješiti jednostavne zadatke iz fizike u Pythonu
3. Numerički riješiti jednostavne zadatke iz matematike u Pythonu
4. Grafički i vizualno prikazati rješenja jednostavnih zadataka iz fizike primjenom Visual Pythona
5. Demonstrirati poznavanje osnovnih koncepata objektnog programiranja
6. Razviti računalne projekte u sučelju Alice za vizualno objektno programiranje
7. Razviti i primijeniti načine učenja programiranja

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Programski jezici, intepreteri i kompajleri, virtualni stroj, bytecode, Java i Python [2 sata]
2. Programski jezik Python, instalacija kompajlera i editora, Python 2 i Python 3, osnove sintakse, standardna biblioteka [2 sata]
3. Operacije i operandi, kontrole toka [2 sata]
4. Funkcije i moduli [2 sata]
5. Strukture podataka, lista, n-torka, rječnik, skup, niz znakova [2 sata]
6. Objekti, klase, objektno programiranje, UML (unified modelling language) [4 sata]
7. Hijerarhije klasa, nasljeđivanje, specijalne metode, garbage collection u programiranju, skrivanje informacija, abstrakcija klasa [2 sata]
8. Skripte, unošenje podataka u program, dobivanje rezultata programa, pickling, upravljanje greškama i iznimkama [2 sata]
9. Visual Python [2 sata]
10. Programiranje u sučelju Alice [18 sati]
11. Projekt s naprednom temom iz sadržaja kolegija [22 sata]

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, pristupati on-line provjerama znanja i pisati programske zadatke u računalnoj učionici te napisati projektni program u sučelju Alice za vizualno objektno programiranje.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti tijekom semestra pristupaju on-line provjerama znanja (50% ocjene) i rješavaju zadatke u računalnim učionicama (30% ocjene). Rješavanje projektnog zadatka doprinosi 20% ocjene.
Literatura:
  1. (lekcije, testovi, računalni praktikum)
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti