Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika poluvodiča

Šifra: 51083
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović
Izvođači: prof. dr. sc. Ivan Kokanović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznati studente s osnovnom teorijskom pozadinom fenomena poluvodljivosti, opisati vrste poluvodiča, opisati transportna, električna, termo električka, magnetska i optička svojstva poluvodiča te povezane eksperimentalne tehnike i opisati ulogu defekata u poluvodičima. Upoznati studente s industrijskom primjenom poluvodičkih spojeva.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike, važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike, tehnike i informatike te suvremenih nastavnih metoda
2. Primjena znanja i razumijevanja:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.3. analitički pristupati zadanim problemima i konstruirati prikladne logičke argumente
3. Stvaranje prosudbi
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
4. Komunikacijske sposobnosti
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
5. Sposobnost učenja:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacijađ
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici, tehnici i informatici te nastavi fizike, tehnike i informatike
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješnog završetka kolegija Fizika poluvodiča, student će biti sposoban:
1. obrazložiti teorijsku pozadinu fenomena poluvodljivosti;
2. opisati ulogu i načine uvođenja defekata u poluvodičima;
3. navesti i opisati transportna, električna, termoelektrička, magnetska i optička svojstva poluvodiča te povezane eksperimentalne tehnike;
4. navesti i opisati vrste poluvodiča;
5. opisati industrijske primjene poluvodičkih spojeva.

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija Fizika poluvodiča:

1. Elementarna definicija poluvodiča, važniji rani radovi i kemijski pristup poluvodljivosti.
2. Zonska teorija poluvodiča.
3. Vlastiti i nevlastiti poluvodiči.
4. Porijeklo i klasifikacija defekata. Kontrolirano uvođenje defekata.
5. Koncentracija nosilaca naboja u toplinskoj ravnoteži.
6. Tipovi poluvodiča i kompenzacija.
7. Raspršenje nosilaca naboja i transportna svojstva poluvodiča.
8. Električna vodljivost, termoelektromotorna sila i Hallov efekt. Rekombinacija nosilaca naboja.
9. Optička svojstva poluvodiča. Apsorpcija zračenja i fotovodljivost.
10. Eksperimantalno određivanje osnovnih parametara poluvodljivosti. Električke i optičke metode.
11. Vrste poluvodiča. Elementarni poluvodiči, poluvodički spojevi. Kristalni, amorfni i staklasti poluvodiči. Superrešetke.

U sklopu kolegija student posjećuje jednu istraživačku grupu i izrađuje seminar o aktualnim istraživanjima te ga prezentira pred svojim kolegama i nastavnikom.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati predavanja i aktivno sudjelovati u rješavanju problema na vježbama. U sklopu kolegija student je dužan posjetiti istraživačku grupu čije su područje rada poluvodiči, izraditi seminar vezan uz aktualna istraživanja te ga prezentirati pred svojim kolegama i nastavnikom.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena predmeta temelji se na znanju pokazanaom na završnom usmenom ispitu iz gradiva te napisanom seminarskom radu i održanom izlaganju i položenom kolokviju.
Literatura:
  1. B. Sapoval and C. Hermann, Physics of Semiconductors, Springer Verlag, New York, 1995.
  2. R.A. Smith, Semiconductors, 2nd Edition, Cambridge University Press, London, 1978.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Kvantna fizika
Odslušan : Statistička fizika
8. semestar
Izborni - fizika 3 - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti