Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika lasera

Šifra: 63066
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Damir Aumiler - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Damir Aumiler - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Fizika lasera je upoznavanje studenata s osnovama rada lasera, danas često upotrebljavanim tipovima lasera i njihovoj upotrebi u suvremenim istraživanjima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Fizika lasera student će biti sposoban:
1. Opisati osnovne principe rada lasera;
2. Opisati osnovne dijelove lasera;
3. Karakterizirati lasersko zračenje;
4. Navesti osnovne tipove lasera;
5. Opisati načine generiranja ultrakratkih laserskih pulseva;
6. Opisati metode frekventne stabilizacije lasera;
7. Kvalitativno opisati procese laserskog hlađenja i laserskog zarobljavanja;
8. Opisati primjene lasera u modernim istraživanjima.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Princip rada lasera;
2. Osnovni dijelovi lasera;
3. Karakteristike laserskog zračenja;
4. Tipovi lasera;
5. Generiranje laserskih pulseva, uključujući ultrakratke laserske pulseve;
6. Metode stabilizacije frekvencije (valne duljine) lasera;
7. Lasersko hlađenje i zarobljavanje;
8. Primjene lasera.
Vježbe nadopunjuju predavanja eksperimentalnim primjerima.

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje nastave. Seminar iz tematike primjene lasera u istraživanjima ili u suvremenom životu.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Nakon pohađanja nastave i održanog seminara student pristupa usmenom ispitu.
Literatura:
  1. E. M.Sargent,M.O.Sculli,W.E.Lamb, Laser Physics, Addison Wesley, London 1974.
  2. J. Hecht, Optics, Addison Wesley, Reading (Massachusetts) 1998
9. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti