Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Eksperimentalne tehnike u subatomskoj fizici

Šifra: 63038
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bosnar
Izvođači: prof. dr. sc. Damir Bosnar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi kolegija Eksperimentalne tehnike u subatomskoj fizici su upoznavanje studenata s principom funkcioniranja detektora i metodama mjerenja u nuklearnoj fizici i fizici elementarnih čestica. Studenti bi trebali steći i uvid u uporabu ovih metoda i tehnika u drugim područjima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA;
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke

4. KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Eksperimentalne tehnike u subatomskoj fizici student će biti sposoban:
* Opisati procese interakcije zračenja s materijom, a posebno biološke efekte te navesti mjere zaštite od zračenja;
* Navesti vrste detektora i opisati princip rada pojedinih vrsta;
* Opisati ulogu elektronike u mjernim uređajima;
* Koncipirati novo mjerenje u području nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica;
* Navesti upotrebe metoda i tehnika eksperimentalne nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica u drugim područjima;

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Interakcija zračenja s materijom. (2 predavanja)
2. Biologijski efekti i zaštita od zračenja.
3. Ionizacijski detektori.
4. Scintilacijski detektori.
5. Poluvodički detektori.
6. Cherenkovljevi detektori.
7. Signali i elektronika za procesiranje signala. Elektronika za vezu s računalom. (2 predavanja)
8. Specifična mjerenja: mjerenja položaja čestica, mjerenja vremena, mjerenja energije i impulsa, identifikacija čestica. (2 predavanja)
9. Mjerenja sustavima detektora. (3 predavanja)
10. Primjena nuklearnih metoda i tehnika u drugim područjima. (2 predavanja)

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni ispit. Usmeni ispit
Literatura:
  1. G.F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, Wiley, 1999.
    K. Kleinknecht: Detectors for Particle Radiation, Cambridge University Press, 1998.
  2. Izabrani znanstveni članci.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
Položen : Nuklearna fizika 2
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti