Opća ekologija

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća ekologija

Šifra: 256455
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Ivković - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:

Po završetku kolegija Opća ekologija student će biti sposoban:
1. opisati osnovne ekološke principe i mehanizme
2. razumjeti osnovne interakcije između organizama i okoliša
3. utvrditi i objasniti tipove interakcija između različitih vrsta
4. razumjeti osnovne načine funkcioniranja kopnenih, slatkovodnih i morskih ekoloških sustava
5. spoznati negativne aspekte čovjekovog djelovanja na prirodu i okoliš
6. planirati eksperimentalni rad u ekologiji

SADRŽAJ PREDMETA:

PREDAVANJA

1. Uvod u ekologiju; povijest ekologije kao znanosti, predmet istraživanja, grane ekologije, ekologija kao multidisciplinarna znanost, ekološka valencija.
2. Temperatura kao ekološki čimbenik; toplinska energija na Zemlji, temperatura i godišnja doba, načini izmjene topline, fiziološke grupe životinja, utjecaj topline na rast i razvoj, termofili i kriofili.
3. Svjetlost kao ekološki čimbenik; utjecaj svjetlosti na živi svijet, cirkadijski ritam, fotoperiodizam i fenološke pojave, bioluminiscencija.
4. Voda i metabolički plinovi; voda na Zemlji, vlažnost zraka kao ekološki čimbenik, kserofilni organizmi, regulacija vode u tijelu životinja, kisik i ugljikov dioksid u vodi i atmosferi.
5. Populacija; prostorni raspored, gustoća populacije, dobna struktura, rast populacije, fluktuacije u prirodnim populacijama, regulacija populacije, metapopulacija, strategije razvoja i životni ciklus.
6. Ineterspecijski odnosi; intraspecijska i interspecijska kompeticija, ekološka niša, posljedice kompeticije, simbioza, mutualizam, komenzalizam i amenzalizam.
7. Ineterspecijski odnosi; predatorstvo, prilagodbe predatora i plijena, Lotka-Volterra princip, funkcionalni i numerički odgovor predatora, parazitizam, prilagodbe parazita, parazitizam u leglu.
8. Biocenoza; struktura biocenoze, bioraznolikost, ekoton, sukcesije.
9. Ekosistem; energija u ekosistemu, primarna proizvodnja u pojedinim ekosistemima, sekundarna proizvodnja, hranidbeni lanci i trofički odnosi, ekološke piramide.
10. Biogeokemijski ciklusi dušika, fosfora, sumpora, ugljika, kisika i vodika.
11. Globalne promjene; efekt staklenika i globalno zatopljenje, kisele kiše, ozonske rupe.
12. Osnovna ekološka obilježja bioma; tundra, travnjaci, pustinje i šikare, tajga, šume umjerenog i tropskog pojasa.
13. Osnovna ekološka obilježja kopnenih voda (močvare, tekućice, stajačice), mora i oceana.
14. Degradacija kopnenih i vodenih staništa.
15. Sinteza i ponavljanje.

PRAKTIKUM

1. Uvod
2. Kisik u vodi
3. Ugljikov dioksid u vodi
4. Uzrasna struktura populacije, natalitet i mortalitet; demografija
5. Prostorni raspored populacije
6. Predatorstvo; kukci predatori
7. Struktura zajednica; indeksi raznolikosti
8. Struktura zajednica; indeksi sličnosti
9. Primarna produkcija
10. Sekundarna produkcija 1. dio
11. Sekundarna produkcija 2. dio
12. Osnovna ekološka obilježja planktonske zajednice; idealni plankton
13. Prilagodbe na planktonski način života
14. Morfološke prilagodbe na podzemna staništa
15. Osnovna ekološka obilježja zajednice bentosa tekućica: prilagodbe na brzinu strujanja vode
Literatura:
  1. Mihaljević, Z., Opća ekologija. Nastavni materijali. www.pmf.unizg.hr/biol/predmet/opceko_c
  2. Smith, R. L., Smith, T.M., 2006. Elements of Ecology. Pearson, Benjamin/Cummings Science Publishing, ISBN 0-321-41029-7
  3. I. Ternjej, M. Kerovec, P. Tomev Mitrikeski, S. Jelenić, Z. Mihaljević, 2014: Živi svijet 4. Profil, Zagreb.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove biologije
Odslušan : Opća mikrobiologija

Polaganje predmeta :
Položen : Opća mikrobiologija
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti