Uvod u istraživanje klimatskog sustava

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u istraživanje klimatskog sustava

Šifra: 199948
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Belušić
Izvođači: prof. dr. sc. Danijel Belušić - Auditorne vježbe
Patrik Jureša , mag. phys.-geophys. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
2.1. Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za:
1. razumijevanje klimatskog sustava u cjelini (promatrajući atmosferu, kriosferu i oceane, odnos Sunca i Zemlje);
2. razumjevanje prednosti i ograničenja klimatskog modeliranja;
3. razumjevanje korištenja baza klimatskih/meteoroloških podataka (reanaliza);
4. uočavanje specifičnosti klimatskih promjena i mogućih prilagodba na njih.


2.2. Uvjeti za upis predmeta ili ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Odslušani kolegiji:
Opća fizika 4,
Uvod u geofizičku dinamiku fluida

2.3.Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

1. Primijeniti stečeno znanje u geofizičkim analizama fizikalnih veza među geofizičkim pojavama;
2. Prepoznati aspekte znanstvene suradnje i mobilnosti iz područja geofizike.

2.4.Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita iz kolegija Uvod u istraživanje klimatskog sustava, studenti će moći:
1. Objasniti pojmove klimatskog sustava u cjelini;
2. Definirati prednosti i ograničenja rada klimatskih modela;
3. Pravilno koristiti baze klimatskih/meteoroloških podataka (reanaliza);
4. Formulirati i identificirati specifičnosti klimatskih promjena i mogućih prilagodba na njih.

2.5.Sadržaj predmeta

1.Uvodno predavanje: sastavnice klimatskog sustava, povijest klimatskih istraživanja, utjecaj ljudskih aktivnosti (emisije stakleničkih plinova, emisije aerosola, promjena stanja podloge) na sastavnice klimatskog sustava
2.Hidrosfera (voda u atmosferi, kriosfera i oceani): sadržaj i zakonitosti
3.Fizikalne i kemijske osnove efekta staklenika
4.Globalni tokovi stakleničkih plinova: prirodni procesi
5.Globalni tokovi stakleničkih plinova: antropogeni procesi
6.Paleoklimatologija i utjecaj Sunca na klimu Zemlje
7.Moderna daljinska mjerenja: razvoj, primjena i uloga. In-situ motrenja klimatskog sustava
8.Globalne, homogene baze meteoroloških podataka; Reanalize
9.Klimatsko modeliranje: osnove i modeliranje prošle klime
10.Klimatske projekcije: osnove i modeliranje buduće klimate
11.Prilagodba na klimatske promjene: motivacija i pregled rješenja
12.Ublažavanje klimatskih promjena: motivacija i pregled rješenja

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, uspješno položen kolokvij i održan seminarski rad.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća fizika 4
Odslušan : Uvod u geofizičku dinamiku fluida
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti