Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnovni praktikum fizikalne kemije

Šifra: 40757
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Kovačević
Izvođači: Ana Mikelić , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Eksperimentalno utvrđivanje valjanosti osnovnih fizikalno-kemijskih zakonitosti i upoznavanje s mjernim uređajima, mjerenjima, obradom mjernih podataka, te načinom pisanja izvještaja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.3. koristiti kemijski račun
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
1. slijedeći upute samostalno izvesti mjerenja osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava (pH, provodnost, apsorbancija, temperatura, elektromotivnost ...) upotrebom suvremene instrumentacije i klasičnih tehnika
2. prikupiti i obraditi eksperimentalne podatke
3. primijeniti standardne matematičke metode kod rješavanja kemijskih problema i analize rezultata
4. primijeniti postojeće fizikalno-kemijske modele za interpretaciju eksperimentalnih rezultata
5. analizirati rezultate mjerenja s obzirom na ponovljivost mjerenja, osjetljivost mjerenja i očekivane greške
6. procijeniti čimbenike koji utječu na rezultate mjerenja

SADRŽAJ PREDMETA:

1. 1.Konduktometrija; vodljivost elektrolita, mjerenje električke provodnosti
2. 2.Potenciometrija; potenciometrijska titracija jake i slabe kiseline jakom bazom
3. 3.Spektrofotometrija; upoznavanje sa radom sa spektrofotometrom, Beer-Lambertov zakon
4. 4.Kalorimetrija; upoznavanje rada s kalorimetrom, određivanje entalpije neutralizacije
5. 5.Kemijska kinetika; ispitivanje kinetika raspada vodikova peroksida
6. 6.Adsorpcija; adsorpcija octene kiseline na aktivnom ugljenu

OBVEZE STUDENATA:

Kvalitetna priprema za svaku planiranu vježbu, polaganje ulaznog kolokvija prije izvođenja svake vježbe, uspješno izvođenje svih zadanih vježbi, pisanje izvještaja o svakoj izvedenoj vježbi.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Konačnu ocjenu iz praktikuma student dobije nakon izvedenih svih propisanih vježbi na osnovi ocjena dobivenih iz pojedinih vježbi.
Literatura:
  1. N. Kallay, S. Žalac, D. Kovačević, T. Preočanin i A. Čop, Praktikum iz fizikalne kemije 1, Fizičko-kemijski Zavod, PMF, 2002., skripta
  2. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay: Rješavanje računskih zadataka u kemiji, II. dio, 2. izd., Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2014., zbirka riješenih zadataka
  3. P. W. Atkins, Atkins' Physical Chemistry, 9. izd., Oxford University Press, Oxford, 2010.
  4. I. N. Levine, Physical Chemistry, 6. izd., McGraw Hill, New York 2009.
  5. R. J. Silbey, R. A. Alberty, M. G. Bawendi, Physical Chemistry, 5. izd., Wiley, New York 2008.
  6. T. Cvitaš, Fizikalna kemija, rkp. u pripremi i dijelom dostupan kao ftp download.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika 2
Položen : Opća kemija
Položen : Osnove fizike 2
Položen : Praktikum opće kemije 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti