Metodika nastave prirode

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave Prirode

Šifra: 227664
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Kekez
izv. prof. dr. sc. Maja Planinić
prof. dr. sc. Ines Radanović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Maja Planinić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Mirela Sertić Perić - Seminar
mr. sc. Marina Tašner - Seminar

doc. dr. sc. Katarina Jeličić - Metodičke vježbe
dr. sc. Damir Sirovina , v. pred. - Metodičke vježbe
mr. sc. Marina Tašner - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Metodičke vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA
Studenti će moći osmisliti nastavu Prirode uz integraciju znanja prirodoslovlja u području biologije, fizike i kemije te poticanje znatiželje i zanimanja za znanost i istraživanje prirode. Bit će sposobni primijeniti odgovarajuće nastavne metode, strategije i tehnike učenja pri poučavanju biologije, fizike i kemije u nastavi Prirode, koje će potaknuti izgradnju i umreževanje temeljnih prirodoslovnih koncepata uz iskustveno učenje, učenje otkrivanjem i istraživačko učenje. U izvedbi nastave Prirode moći će voditi učenike u usvajanju osnovnih prirodoslovnih koncepata na primjerima iz svakodnevnog života te će uz poticanje razvoja vještina potrebnih za izvođenje praktičnih i istraživačkih radova učenika kod njih razvijati prirodoslovnu pismenost i poticati logičko, kritičko i kreativno mišljenje.
PREDAVANJA
1. nastavni predmet Priroda u osnovnoj školi
2. jednostavna istraživanja živih bića i okoliša koja učenici provode prema uputama učitelja
3. rješavanje problema uz terensko istraživanje u nastavi Prirode
4. učenje kroz priču uz poticanje kritičkog mišljenja pri zaključivanju na osnovu iskustva
5. simulacija kao osnova iskustvenog učenja apstraktnih i složenih pojava, procesa i međuodnosa
6. razvijanje znanstvenog zaključivanja o fizičkim pojavama (osmišljanje pokusa, kontrola varijabli, testiranje hipoteza, modeli, formiranje zaključaka, proporcionalno zaključivanje) na razini 5. i 6. razreda
7. razvijanje modela čestične građe tvari; struktura istraživački usmjerenog nastavnog sata
8. uvođenje pojmova vrsta i pretvorbi energije, prijenosa topline i toplinske izolacije kroz pokuse; analiza pretvorbi energije kod svakodnevnih pojava i uređaja
9. vođenje učenika u promatranju i objašnjavanju osnovnih astronomskih pojava (izmjene dana i noći, godišnjih doba, Mjesečevih mijena, gibanja nebeskih objekata)
10. objedinjavanje i analiza stečenih iskustvenih znanja o tvarima i njihovim svojstvima (građa, fizikalna i kemijska svojstva, pretvorbe)
11. usvajanje novih znanja o građi i fizikalnim svojstvima tvari iz neposrednog okruženja (makroskopska razina) kroz učenje otkrivanjem
12. usvajanje novih znanja o kemijskm promjenama tvari iz neposrednog okruženja tijekom gorenja, kuhanja, hrđanja, truljenja, kiseljenja, termičke razgradnje i sl.
13. kemijska svojstva tvari iz kućanstva i njihov utjecaj na zdravlje i okoliš (kiselost, gorivost, otrovnost, biološka razgradivost)
14. ciklički procesi i međuovisnost zakonitosti fizke, kemije i biologije u prirodi
15. integracija fizike, kemije i biologije u poučavanju Prirode.
VJEŽBE
1. promjene životnih uvjeta zraka, vode i tla mjerenjem fizikalno-kemijskih parametara u okolišu
2. osobine živih bića povezane sa zadovoljavanjem potreba, ponašanjem i preživljavanjem živih bića s uvjetima u okolišu
3. uzroci i posljedice onečišćenja zraka, vode i tla te načini zbrinjavanja različitih vrsta otpada
4. osnovni plan građe ljudskoga organizma i položaj najvažnijih organa
5. hrana kao izvor energije za živa bića i prijenos energije u hranidbenom lancu
6. uvođenje koncepata gustoće i tlaka plina bez korištenja formula; proporcionalno zaključivanje o masi, volumenu i gustoći, pokusi vezani uz tlak i temperaturu zraka
7. pokusi vezani uz razvijanje modela čestične građe tvari
8. pokusi vezani uz pretvorbe energije i istraživanje prijenosa topline kroz različite materijale
9. analiza studentskih opažanja astronomskih pojava, pokusi koji modeliraju osnovne astronomske pojave
10. pokusi i didaktički materijali namijenjeni upoznavanju učeničkih iskustvenih znanja o svojstvima i građi tvari
11. pokusi vezani uz građu i fizikalna svojstva tvari (smjese tvari, agregacijska stanja, taljenje, isparavanje, očvršćivanje, topljivost)
12. uvođenje pojma kemijska promjena na temelju opažanja iz neposrednog okruženja i odabranih pokusa
13. pokusi vezani uz kemijska svojstva tvari i njihovo sigurno korištenje (kiselost, gorivost, eksplozivnost i sl.)
14. organiziranost prirode na konkretnim primjerima razina organizacije
15. međuovisnost žive i nežive prirode.
SEMINAR
oblikovanje nastavnog sata Prirode vezanog uz
1. metodologiju prirodoznanstvenoga istraživanja za istraživanja učenika u 5. i 6. razredu osnovne škole
2. životne uvjete kao polazišta prilagodbama živih bića i utjecaja živih bića na životne uvjete
3. postupke u kontekstu održivoga razvoja te povezanost ljudi s prirodom
4. životna razdoblja čovjeka s naglaskom na pubertet kao razdoblje spolnog sazrijevanja te naglih tjelesnih i psihičkih promjena
5. važnost očuvanja bioraznolikosti te utjecaj neumjerene potrošnje ljudi na ostala živa bića i okoliš
6. čestičnu građu tvari
7. pretvorbe energije
8. prijenos topline i toplinsku izolaciju
9. astronomske pojave
10. učenička predznanja i otkrivanje mogućih pogrešnih shvaćanja o svojstvima tvarima i njihovih promjena
11. građu i fizikalna svojstva tvari na makroskopskoj razini i kruženje tvari u prirodi
12. kemijske promjene iskustveno poznate iz neposrednog okruženja
13. kemijska svojstva tvari, njihovo sigurno korištenje i odgovornu uporaba
14. kruženje tvari i protok energije u živim i neživim sustavima dinamičku ravnotežu koja vlada u prirodnim sustavima.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Metodika nastave kemije 1
Odslušan : Praktikum metodike nastave kemije 1
Odslušan : Temeljna vještina poučavanja biologije
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti