Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemija okoliša

Šifra: 40759
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović
Izvođači: prof. dr. sc. Tajana Begović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznati studente s dinamičkom prirodom procesa u okolišu i njihovom međusobnom povezanošću, o utjecaju čovjeka na ustaljena stanja i odziv prirode na antropogene promjene

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. navesti međusobno povezane čimbenike koji utječu na stanje planete Zemlje
2. opisati tokove energije na Zemlji, te navesti izvore energije
3. opisati evoluciju i kemijski sastav Zemljine atmosfere
4. navesti izvore vode na Zemlji, najčešće zagađivače i metode pročišćavanja vode
5. 5.navesti sastav tla, najčešće zagađivače i metode pročišćavanja
6. navesti zastupljenost, porijeklo, kemijsku reaktivnost i utjecaj na okoliš 30 odabranih tvari

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Razvoj Zemlje kroz geološka doba: starost stijena, kretanje kontinenata, posljedice za život.
2. Sastav zraka kroz prošlost i odgovarajući dokazi. Izotopni sastav i frakcionacija izotopa.
3. Ustaljena stanja, vremena života i količine u spremnicima.
4. Uvjeti koji utječu na ustaljeno stanje i usporedba s dinamičkom ravnotežom.
5. Globalni utjecaji čovjeka na okoliš: staklenički plinovi i stratosferski ozon.
6. Regionalni utjecaji: npr. kisele kiše, propadanje šuma, eutrofikacija voda. Lokalni utjecaji: gradovi, tuneli, garaže, odvodne vode, odlaganje otpada.
7. Povratne sprege.
8. Hipoteza Geje kao živog superorganizma.
9. Posebni problemi i njihovo rješavanje: pročišćavanje voda, opasni otpad.
10. Strategije održivog razvoja: industrijska ekologija i zelena kemija.

OBVEZE STUDENATA:

Sudjelovanje u nastavi, posebno na seminarima. Izvršavanje domaćih zadaća

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se temelji na aktivnosti tijekom nastave, održanom seminaru i konačnom pismenom ili usmenom ispitu.
Literatura:
  1. T, G. Spiro, W. M. Stigliani: Chemistry of the Environment, 2. izd., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 2003.
  2. J. Lovelock: Taj živi planet Geja, Izvori, Zagreb 1999.
  3. R. P. Wayne: The Chemistry of Atmospheres, OUP, Oxford 2000.
  4. S. E. Manahan: Fundamentals of Environmental Chemistry, 2. izd., Lewis Publishers, New York 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća kemija
3. semestar
Izborni - kemija 1 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

5. semestar
Izborni - kemija 2 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti