Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Anorganska kemija 1

Šifra: 72875
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Cindrić
Izvođači: Dino Kuzman , mag. chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ: Uvod u anorgansku kemiju - nastanak elemenata, porijeklo imena elemenata, zastupljenost elemenata, klasifikacija Kemija vodika: H-veze-hidrati, klatrati; binarni hidridi; elektron-deficijentni hidridi (diboran, tetrahidridoboratni anion, hidridi aluminija i galija); silani, germani i plumbani; Ionski spojevi-svojstva, energija kristalne rešetke, ionski radijusi; guste slagaline; miješani oksidi (spineli, ilmenit i perovskit) Oksoanioni; Polinuklearni oksoanioni (silikati, borati, fosfati); Elementi 1. i 2. skupine - stabilnost hidrida, oksida, halogenida i soli oksokiselina; otopine metala u tekućem amonijaku, redukcijska svojstva; Anorganski lanci, prstenovi, kavezi i klusteri; borani; Zintlove faze (struktura i svojstva); polioksometalatni anioni elemenata p-bloka- strukture, svojstva i primjena Kemija bora - oksidi i halogenidi; Borazin, Nitridi-nereaktivnost dušika i stabilnost nitrida; oksidi dušika i oksokiseline; Kemija silicija, silani; višestruke veze; usporedba kemije ugljika i silicija; Siloksani: reakcije kondenzacije i nastanak Si-O-Si veza; silikati i njihove strukture Kisik, sumpor i fosfor- usporedbe; katenacija i izolirane molekule; Oksidi sumpora i oksokiseline: usporedba s fosforom; Spojevi S-N i P-N Kemija halogenih elemenata: halogenidi, interhalogeni spojevi i polihalogenidi: oksidacijska stanja; pseudohalogenidi; Strukture interhalogenih spojeva. Plemeniti plinovi: ionizacijske energije i elektronski afinitet; Fluoridi ksenona: sinteze i strukture; Xe-N i Xe-C veze; Spojevi drugih plemenitih plinova; U okviru seminara studenti rješavaju računske zadatke i kroz njih utvrđuju gradivo obrađeno u okviru predavanja.
ISHODI UČENJA
1. Objasniti osnove razliku u kemijskim i fizikalnim svojstvima prvog elementa skupine u odnosu na preostale elemente.
2. Navesti i objasniti metode dobivanja elemenata i spojeva s- i p- bloka.
3. Opisati i objasniti sličnosti i razlike u strukturama i svojstvima hidrida, oksida, karbida, borida i halogenida elemenata.
4. Navesti i objasniti tipove veza i međumolekulskih interakcija koje dominiraju u spojevima.
5. Objasniti utjecaj otapala na stabilnost i nastajanje pojedinih vrsta spojeva.
6. Koristiti imena spojeve u skladu s anorganskom nomenklaturom.
7. Primijeniti kemijski račun u rješavanju problemskih zadataka.
Literatura:
  1. F. Albert Cotton, G. Wilkison, P. Gauss, Basic Inorganic Chemistry, 3. izd., Jon Willey & Sons, New York 1995.
  2. D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic Chemistry, 2. izd ., Oxford University Press, Oxford 1998.
  3. D. Grdenić, Molekule i kristali, 5. izd., Školska knjiga, Zagreb 2005.
  4. C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, 4. izd., Pearson Edu., Edinburgh, 2012.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija 1
Položen : Fizikalna kemija 1
Odslušan : Analitička kemija 2
Odslušan : Fizikalna kemija 2
Odslušan : Organska kemija 2

Polaganje predmeta :
Položen : Analitička kemija 2
Položen : Organska kemija 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti