Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave informatike 1

Šifra: 61591
ECTS: 9.0
Nositelji: dr. sc. Goran Igaly , v. pred.
Izvođači: dr. sc. Goran Igaly , v. pred. - Seminar

Predrag Brođanac - Auditorne vježbe
Ines Kniewald - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studente/ice, buduće nastavnike/ce informatike osposobiti za kvalitetnu pripremu, izvođenje i analizu svih vrsta nastave informatike/računarstva na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou, kao i pripremiti ih za cjeloživotno učenje u području informacijsko - komunikacijskih tehnologija (ICT).

NASTAVNI SADRŽAJI:
Nastava iz ovog kolegija izvodit će se u tri oblika - teorijski, praktični i seminarski. U teorijskom dijelu (predavanja) bit će obrađeni temeljni pojmovi i koncepti metodike nastave informatike i studenti(ce) će se upoznati s ICT kurikulumom za osnovnu i srednje škole, te aktualnim nastavnim programima (sve razine planiranja i programiranja). U praktičnom dijelu će se usvojena temeljna teorijska znanja primijeniti na odabranim konkretnim primjerima - temama iz školskog gradiva informatike. Praktični rad podrazumijeva rad studenata/ica na računalima i s prezentacijskom opremom u umreženoj računalnoj učionici. Na seminaru studenti(ce) samostalno ili u suradničko - timskom radu pripremaju i pred drugim studentima/cama javno prezentiraju odabrane teme iz programa informatike/računarstva za osnovnu i srednje škole.
U kolegiju će biti obrađene sljedeće teme:
1. Informacijsko - komunikacijska tehnologija (ICT). Pojam, obilježja i razvoj ICT. Znanstveni aspekti ICT: teorijsko računarstvo kao temeljna matematička znanstvena disciplina, računarstvo kao tehnička znanost, informacijske znanosti kao društvene znanosti, ICT kao važan alat svih znanstvenih područja. ICT kao djelatnost: ICT kao profesija, primjena ICT u svim područjima ljudske djelatnosti. ICT-terminologija: problem standardizacije ICT nazivlja u RH. ICT u sustavu obrazovanja: obrazovanje iz područja ICT, primjena ICT u obrazovanju iz drugih područja, potreba za cjeloživotnim obrazovanjem iz područja ICT.
2. Obrazovanje iz područja ICT. Pojmovi računalne, digitalne i informacijske pismenosti. Standardi u obrazovanju iz područja ICT. Međunarodni standardi informatičke pismenosti: European Computer Driving Licence (ECDL) i International Computer Driving Licence (ICDL). ICT u sustavu obrazovanja u RH.
3. Didaktika obrazovanja iz područja ICT. Metodika nastave informatike i njena uloga u obrazovanju budućih nastavnika/ca informatike. Metodika kao vještina poučavanja i kao multidisciplinarno znanstveno područje. Specifičnosti metodike nastave informatike u odnosu na metodike drugih područja obrazovanja.
4. Informatika/Računarstvo u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju u RH. Povijest uvođenja informatike u nastavni plan i program hrvatskog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja: uvođenje informatičkih sadržaja u tehničko obrazovanje, uvođenje informatike kao zasebnog nastavnog predmeta. Aktualni status informatike/računarstva kao nastavnog predmeta i izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u RH. Opremanje računalne učionice. Edukacijski softver.
5. Cilj i zadaće nastave informatike. Cilj nastave informatike: opći cilj i osobiti ciljevi za svaku etapu obrazovanja. Tri osnovne sastavnice informatičkog obrazovanja: usvajanje temeljnih znanja o konceptima ICT (vremenske invarijante - pretpostavka za cjeloživotno obrazovanje), razvoj vještina primjene ICT (okretnost u snalaženju u okruženju aktualne ICT - praktična primjena ICT), razvoj sposobnosti rješavanja problema primjenom ICT. Zadaće nastave informatike: obrazovne (materijalne), funkcionalne i odgojne.
6. Načela nastave informatike. Načelo primjerenosti. Načelo sustavnosti i postupnosti. Načelo znanstvenosti. Načelo interesa, svjesnosti i aktivnosti. Načelo zornosti i apstraktnosti. Načelo problemnosti. Načelo trajnosti znanja, vještina i navika. Načelo ekonomičnosti i racionalizacije. Načelo suvremenosti i historičnosti. Načelo individualizacije. Načelo integracije (holizam).
7. Metode zaključivanja u nastavi informatike. Metoda analize i sinteze (osobito u nastavi programiranja). Metoda analogije (osobito u praktičnoj nastavi u informatičkoj učionici). Metoda generalizacije i specijalizacije. Metoda apstrahiranja i konkretizacije.
8. Odabrane teme iz kurikuluma nastave informatike u osnovnoj i srednjoj školi - didaktički pristup. Osnove rada i građa računala. Matematičke osnove rada računala. Programska oprema računala. Oblikovanje teksta na računalu.
9. Crtanje pomoću računala. Programski alati za crtanje na računalu. Programski alati za crtanje namijenjeni djeci. Rezolucija.
10. Programski jezik Logo. Kornjačina grafika. Petlje. Procedure. Varijable. Kompozicija funkcija - složene procedure. Odluke. Ispis teksta. Rekurzija. Rad s prozorima. Obrada riječi i lista. Koordinatna grafika. Nizovi. Rad s više kornjača.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Metodika nastave matematike 2
Položen : Primjena računala u nastavi matematike
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • v. pred. dr. sc. Goran Igaly:

    ponedjeljak 15-16
    srijeda 16-17
    (obavezna najava putem elektroničke pošte)

    Lokacija: 226

SADRŽAJ


Obavijesti