Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum biokemije

Šifra: 40769
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Morana Dulić
Izvođači: dr. sc. Igor Živković - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim biokemijskim metodama. Studenti koriste navedene metode za rješavanje zadanih biokemijskih problema.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene;
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.6. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike i kemije;
2.7. primijeniti sigurnosne mjere pri korištenju laboratorijskog suđa, pribora i kemikalija
2.9. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. navesti i objasniti osnovna pravila za siguran rad u biokemijskom laboratoriju
2. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne biokemijske metode i tehnike
3. rukovati osnovnom aparaturom i uređajima koji se koriste u biokemijskom laboratoriju
4. primijeniti ispravan način rukovanja biološkim makromolekulama prvenstveno pazeći da ne dođe do njihove denaturacije i inaktivacije
5. navesti i objasniti metode pročišćavanja i analize proteina i nukleinskih kiselina
6. izvoditi eksperimente enzimske kinetike, uključujući inhibiciju enzimske reakcije, te odrediti kinetičke parametre
7. primijeniti matematičke metode za analizu i obradu podataka
8. grafički prikazati rezultate eksperimenata
9. interpretirati rezultate eksperimenata
10. napisati izvještaj o izvedenim vježbama

SADRŽAJ PREDMETA:

* Potenciometrijska titracija aminokiselina.
* Određivanje kinetičkih parametara enzima alkohol-dehidrogenaze za supstrat etanol. Inhibicija aktivnosti alkohol-dehidrogenaze.
* Gel-filtracija bioloških makromolekula. G
* el-filtracija hemoglobina.
* Elektroforeza proteina na poliakrilamidnom gelu u prisutnosti SDS-a.
* Elektroforeza DNA na gelu agaroze.
* Izolacija plazmidne DNA iz transformiranih bakterija.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti prije izrade svake vježbe polažu kolokvij kojim se provjerava poznavanje i razumijevanje vježbe koju taj dan izvode. Nadalje studenti su nakon svake vježbe obavezni napisati izvještaj u kojem jasno ističu cilj vježbe, opisuju upotrebljene biokemijske metode te koristeći se eksperimentalnim rezultatima rješavaju zadatak vježbe. Studenti se potiču na diskusiju dobivenih rezultata te na razvijanje kritičkog osvrta u odnosu na uspješnost izvođenja zadane vježbe.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ispit se polaže pismenim putem.
Literatura:
 1. OBAVEZNA LITERATURA:
  Interna skripta za Praktikum iz biokemije (13. radno izdanje), Zavod za biokemiju, PMF, Zagreb, 2007.
  Relevantna poglavlja iz udžbenika L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko, BIOKEMIJA (6. izd), Školska knjiga, 2013. (prijevod na hrvatski jezik)
  ili
  Relevantna poglavlja iz udžbenika J. M. Berg, J. L. Tymoczko i L. Stryer, BIOCHEMISTRY (7. izd.), W. H. Freeman & Co, New York, 2012.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  D. Voet i J. G. Voet, BIOCHEMISTRY (4. izd.), Wiley, New York, 2011.
  D. L. Nelson i M. M. Cox, LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY (6. izd.), W. H. Freeman & Co, New York, 2013.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Organska kemija 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti