Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum anorganske kemije 2

Šifra: 41056
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak
Izvođači: dr. sc. Mladen Borovina - Laboratorijske vježbe
Dino Kuzman , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Vinko Nemec - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Biserka Prugovečki - Laboratorijske vježbe
mr. sc. Marina Tašner - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. DIKETONATNI KOMPLEKSI PRIJELAZNIH METALA:
a) Priprava tris(2,4-pentandionato)željeza(III),
b) Priprava tris(2,4-pentandionato)kobalta(III),
c) Priprava oksobis(2,4-pentandionato)vanadija(IV),
d) Priprava tris(2,4-pentandionato)mangana(III),
e) Priprava tris(2,4-pentandionato)kroma(III),
f) Priprava tris(3-nitro-2,4-pentandionato)kobalta(III),
g) Priprava bis(2,4-pentandionato)mangana(II),

2. OKSALATNI KOMPLEKSI METALA:
a) Priprava kalijevog tris(oksalato)kromata(III) trihidrata,
b) Priprava kalijevog tris(oksalato)ferata(III) trihidrata,
b) Priprava kalijevog tris(oksalato)manganata(III) trihidrata,

3. KOMPLEKSI METALA S DUŠIKOVIM LIGANDIMA:
a) Priprava heksaamminkobaltovog(III) klorida, Određivanje sastava kompleksa
b) Priprava heksaamminniklovog(II) klorida, Određivanje sastava kompleksa
c) Priprava amonijevog diammintetranitrokobaltata(III), (Erdmannova sol),
d) Priprava bis(2,3-butandion- dioksimato)kloropiridinkobalta(III),

4. TIOCIANATNI KOMPLEKSI PRIJELAZNIH METALA:
a) Priprava tetrametilamonijevog diokso tetrakis(tiocianato-N)molibdata(VI),
Priprava tiocianske kiseline,
b) Priprava kalijevog tetrakis(tiocianato-N)kobaltata(II),
c) Priprava trans-dipiridinbis(tiocianato-N)bakra(II),
d) Priprava kalijevog heksakis(tiocianato-N)-kromata(III) tetrahidrata,

5. PRIPRAVA KOMPLEKSA Cr(II), Cr(V), Mo(V) i Cu(I) REDUKCIJSKIM REAKCIJAMA:
a) Priprava kalijevog tetraperoksokromata(V), Određivanje sastava kompleksa
b) Priprava mi-okso-dioksotetrakis(2,4-pentandionato)dimolibdena(V),
Priprava bis(2,4-pentandionato)dioksomolibdena(VI), )
Priprava kompleksa tetrakis(mi-acetato)diakvadikroma(II),
d) Priprava tris(tiourea)bakrovog(I) sulfata monohidrata,

6. IZOMERIJA U KOORDINACIJSKOJ KEMIJI:
a) Priprava kompleksa pentaamminbromokobaltovog(III) klorida, i pentaamminsulfatokobaltovog(III) bromida,
b) Priprava kompleksa pentaamminklorokobaltovog(III) klorida,
c) Priprava kompleksa pentaamminnitro-N-kobaltovog(III) klorida, i pentaamminnitrito-O-kobaltovog(III) klorida,
d) Priprava tris(etilendiamin)kromovog(III) klorida trihidrata.

Osim priprave anorganskih spojeva vježba uključuje i identifikaciju nekih od produkta metodom kemijske ili instrumentalne analize (difrakcija na monokristalnom i polikristalnom uzorku)

ISHODI:
Eksperimeti koji su izabrani omogućuju utvrđivanje znanja stečenog na predavanjima kroz predmet Anorganska kemija 2.
Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći:
1. Primijeniti laboratorijske vještine za sintezu i odjeljivanje kompleksnih spojeva vezanih uz predmet Anorganska kemija 2 koristeći poznate postupke i standardnu laboratorijsku opremu i pribor.
2. Pokazati siguran rad u laboratoriju (uključujući ispravno rukovanje tvarima i kemijskim otpadom).
3. Analizirati i interpretirati podatke provedenih eksperimenata.
4. Karakterizirati priređene kompleksne spojeve koristeći suvremene instrumente.
5. Identificirati dani anorganski spoj klasičnim metodama provođenjem kemijskih reakcija.
6. Primijeniti poznavanje klasifikacije elemenata i procijeniti važna svojstva spojeva uključujući stabilnost, topljivost, redoks svojstva i reaktivnost.
Literatura:
  1. M. Cindrić, Z. Popović, V. Vrdoljak, Priprava anorganskih spojeva I i II (interna skripta)
  2. W. L. Jolly, The Synthesis and Characterization of Inorganic Compounds, Waveland Press., 1991.
  3. G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici, Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry, 3. izd., University Science Books, Sausalito, 1999.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Anorganska kemija 2
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Nastavni materijali

           Obavezna literatura za rad u praktikumu: 

           PRIPRAVA I KARAKTERIZACIJA ANORGANSKIH SPOJEVA.

 

Autor: Višnja Vrdoljak

Obavještavaju se studenti III godine Preddiplomskog sveučilišnog studija KEMIJA da s radom u

PRAKTIKUMU ANORGANSKE KEMIJE 2

započinjemo prema rasporedu od 6. 3. 2023. odnosno 8. 3. 2023. 

Rasporedu po turnusima i obavijestima moći ćete pristupiti preko MS Teamsa nakon autentikacije pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta ID_korisnika@pmf.hr

Aplikaciju možete preuzeti na https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app.

Za sve upite studenti se mogu javiti na mail predmetnom nastavniku, koristeći svoje @pmf.hr mail adrese ili putem Microsoft Teamsa (nakon prijave putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta ID_korisnika@pmf.hr na lijevoj strani aplikacije odaberite Chat). 

Autor: Višnja Vrdoljak