Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kvantna kemija

Šifra: 44041
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Nađa Došlić , nasl. prof.
prof. dr. sc. Tomica Hrenar
Izvođači: Mihael Eraković , mag. chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Problemi klasične teorije: stabilnost i dimenzija atoma i molekula, fotoelektrički efekt, zračenje crnog tijela, spektar atoma vodika, Bohrov model atoma (primitivna kvantna teorija). Kvantna teorija: valna priroda čestica, de Broglijeva relacija, Schrodingerova jednadžba, spin čestice, postulati valne mehanike, posljedice postulata, efekt tuneliranja. Jednostavni modeli: Čestica u kutiji, metoda separacije varijabli, harmonički oscilator, vodikov atom, Višeelektronski atomi: atomski spektri, izborna pravila. Molekule: Born-Oppenheimerova aproksimacija, metoda LCAO (MO), metoda hibridizacije, Huckelova metoda, alternantni i nealternantni sustavi, PPP metoda, višedeterminantne valne funkcije, konfiguracijaka interakcija (CI), VB metoda, usporedba VB i MO prikaza, teorija ligandnog polja. Približne metode: perturbacijski razvoj, korištenje simetrije.
ISHODI:
1. objasniti probleme klasične fizike i konceptualne razlike klasične i kvantne mehanike.
2. objasniti koncept valne funkcije te navesti i objasniti postulate kvantne mehanike.
3. primijeniti postulate kvantne mehanike, napisati Schrödingerove jednadžbe te protumačiti i usporediti egzaktna rješenja za sljedeće sustave: čestica u jednodimenzijskoj kutiji, slobodna čestica, kvantno-mehanički harmonički oscilator.
4. napisati Schrödingerovu jednadžbu za vodikov atom i atome slične vodikovom atomu te objasniti postupak rješavanja i komentirati rješenja, objasniti efekte u višeelektronskim atomima.
5. objasniti i primijeniti varijacijsko načelo i perturbacijsku metodu u rješavanju kvantno-kemijskih problema.
6. objasniti rješavanje Schrödingerove jednadžbe za osnovno i pobuđena stanja atoma helija.
7. napisati Schrödingerovu jednadžbu za molekule i objasniti Born-Oppenheimerovu aproksimaciju.
8. objasniti Hartree-Fockovu metodu samousklađenog polja za atome.
Literatura:
  1. 1. P. W. Atkins & R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, 3. izd. Oxford Univ. Press, Oxford 1997.
    2. I. Supek, Teorijska fizika i struktura materije, poglavlje V: Molekularna kvantna mehanika, Zagreb, 1964
  2. W. J. Hehre, Practical Strategies for Electronic StructureCalculations, Wavefunctions Inc. 1995.
  3. P. W. Atkins & R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, 3. izd. Oxford Univ. Press, Oxford 1997.
1. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti