Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kristalokemija

Šifra: 51065
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović
prof. dr. sc. Marijana Đaković
Izvođači: prof. dr. sc. Marijana Đaković - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Usvajanje i razumijevanje operacija simetrije i osnovnih principa struktura molekula i kristala. Usvojeno znanje korisno je za razumijevanje nekih drugih kolegija poput Određivanja struktura difrakcijskim metodama, Kemije čvrstog stanja, Kemije materijala. Potaknuti studente da samostalnim izborom seminarske teme obrade neko područje kristalokemije.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.3. koristiti kemijski račun
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Definirati operacije simetrije, Bravaisove rešetke, kristalne sustave, točkine i prostorne grupe
2. Navesti osnovne tipove kristalnih struktura metala i legura.
3. Opisati fazne dijagrame. Računati udjele i sastave komponenata iz binarnog faznog dijagrama.
4. Navesti karakteristike ionske veze i opisati osnovne strukture ionskih spojeva.
5. Objasniti intermolekulske interakcije kod kovalentnih struktura.
6. Opisati osnovne metode određivanja kristalnih struktura.
7. Objasniti povezanost strukture i svojstava

SADRŽAJ PREDMETA:

* Osnovni principi strukture kristala i molekula.
* Makroskopska svojstva kristala.
* Simetrija u kristalima (elementi simetrije, Bravaisove rešetke, kristalni sustavi, točkine i prostorne grupe).
* Kristalna struktura metala, legura, čvrstih otopina, intermetalnih spojeva. Ionska veza (ionski radijus, energija veze, energija rešetke, Paulingova pravila).
* Važniji strukturni tipovi ionskih kristala. Molekulski kristali (veze u molekulskim kristalima, energija rešetke). Osnovne metode određivanja strukture.
* Odnos strukture i svojstava.

OBVEZE STUDENATA:

U okviru seminara studenti obrađuju temu koju dogovaraju s asistentom. O zadanoj temi referiraju usmeno i izrađuju odgovarajući pisani materijal

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Dva kolokvija ili pismeni ispit i seminarski rad. Usmeni ispit nije obavezan.
Literatura:
  1. 1. A. R. West: Solid State Chemistry and its Applications, Wiley, New York, 1998.
    2. D. Grdenić, Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  2. C. Giacovazzo, H.L. Monaco, D. Viterbo et al.: Fundamentals of Crystallography, 2. izd., IUCr, Oxford Univ. Press, Oxford 2002.
7. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti