Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Bioanalitika

Šifra: 128621
ECTS: 5.0
Nositelji: nasl. doc. dr. sc. Mario Cindrić
Izvođači: dr. sc. Amela Hozić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij će obuhvatiti 9 nastavnih cjelina od kojih će svakoj biti posvećeno oko tri sata nastave. Za svaku cjelinu od studenata se očekuju dodatna 2 sata samostalnog rada za svladavanje gradiva i rješavanja postavljenih problema (nakon svake završene nastavne cjeline studenti u grupama od po 3 će dobiti praktičan zadatak kojim će se pripremiti za iduću nastavnu cjelinu).
Mikroseparacijske tehnike i priprema uzorka (kapilarne i nano tehnike korištene u pripravi uzoraka, ukoncentriravanje, derivatizacija i specifična separacija bioanalita). Separacijske tehnike korištene u svrhu kvalitativne i kvantitativne analize te izolacije (kapilarna elektroforeza, 2-D gel elektroforeza, tekućinska, ionska i imunoafinitetna kromatografija, ultracentrifugiranje i karakterizacija molekulskih komplekasa i razdvajanje protočnim poljem). Kemijska i enzimatska fragmentacija proteina: pristupi odozgor nadolje i odozdol nagore. Metode sekvenciranja proteina (Edmanova odgradnja, aminokiselinska analiza, enzimatsko cijepanje, sekvenciranje u plinskoj fazi, određivanje prostetičkih grupa). Postranslacijske modifikacije (fosforilacija, glikozilacija, acetilacija, ubikvitinacija, disulfidni mostovi, sulfonacija, oksidacija, deamidacija itd., mikro- i makro-heterogenost i specifični načini detekcije). Kvantitativni PCR (qPCR, multiplex qPCR, real-time PCR, reverse transcription quantitative PCR, RT-qPCR). Imunokemijske metode detekcije (Western blot, ELISA, upotreba poliklonskih i monoklonskih protutjela). Visokoprotočne analize (svrha visokoprotočnih analiza, upotreba automatizacije i robotike u bioanalitici, tehnika diferencijalnog prikaza). Bioinformatički alati spektrometrije masa (spektralne baze podataka proteina i peptida i načini pretraživanja nakon analize spektrometrijom masa, MASCOT, ProteinProspector, OMSSA itd.)

ISHODI UČENJA:
Studenti će nakon uspješno položenog kolegija biti sposobni:
- pokazati razumijevanje principa rada, koncepta, vokabulara i terminologije vezanih uz bioanalize makromolekula
- klasificirati biomolekule prema separacijskim tehnikama (npr. kapilarna elekroforeza za DNA ili RNA molekule, tekućinska kromatografija obrnutih faza za peptide i proteine)
- navesti i objasniti instrumentalne tehnike analize neophodne za uspješnu provedbu kvalitativne ili kvantitativne analize biomolekula
- navesti tehnike priprave uzoraka u ovisnosti o vrsti analizirane biomolekule, te objasniti biokemijske procese i kemijske mehanizme priprave uzoraka koje prethode uspješnim bioanalizama
- riješiti teoretske i praktične probleme analize komplesnih smjesa biopolimera
Literatura:
  1. 1. Microcharacterization of Proteins, Roland Kellner, Friedrich Lottspeich, Helmut E. Meyer, WILLEY VCH, 2nd Edition, 1999.
    2. Medicina, Vol.45 No.3, 2009 (http://hrcak.srce.hr/medicina).
    3. Principles and practice of bioanalysis, Richard F Venn, 2nd Edition, 2008.
2. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti biokemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti biokemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti biokemija - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti biokemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti biokemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti biokemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti biokemija - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti biokemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija: