Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća kemija

Šifra: 171909
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
Izvođači: mr. sc. Marina Tašner - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Usustavljivanje temeljnih kemijskih pojmova o svojstvima tvari na makroskopskoj, submikroskopskoj (molekulsko-atomskoj) i simboličkoj razini. Ovladavanje kemijskim računom. Integriranje postojećih i novih znanja u konceptualne cjeline.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.3. koristiti kemijski račun
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Organizirati temeljne kemijske pojmove u konceptualne cjeline.
2. Formulirati problem na temelju podataka i postavljenih uvjeta (stehiometrija).
3. Objasniti fizikalnu i kemijsku promjenu u terminima znanstvenih koncepata i principa.
4. Objasniti kvalitativno i kvantitativno značenje jednadžbe kemijske reakcije.
5. Razlikovati tri temeljne vrste kemijskih veza (ionsku, kovalentnu i metalnu).
6. Predvidjeti i analizirati prostornu građu molekula i pripadna svojstva tvari.
7. Objasniti na čestičnoj razini proces otapanja tvari i svojstva otopina.
8. Objasniti utjecaj različitih čimbenika na ravnotežno stanje kemijskog sustava.
9. Predvidjeti pH-vrijednost vodenih otopina pojedinih tvari.
10. Objasniti i razlikovati galvanske i elektrolizne članke.

SADRŽAJ PREDMETA:

1.- 3. tjedan: Tvari, fizikalna i kemijska svojstva tvari; agregacijska stanja i fazni prijelazi, temeljni kemijski zakoni i pojmovi, atomska teorija i građa atoma, vrste kemijskih reakcija, jednadžba kemijske reakcije, stehiometrija - različiti pristupi
4. - 6. tjedan: Plinski zakoni, osnove termokemije, kvantna teorija i atomska struktura, elektronska konfiguracija, zakon periodičnosti i svojstva elementarnih tvari
7. - 10. tjedan: Kemijska veza (ionska, teorije kovalentne veze, metalna), građa molekula i njihova svojstva, međumolekularne interakcije - građa i svojstva tvari
11. - 15. tjedan: Otopine, koligativna svojstva otopina, osnove kemijske kinetike, kemijska ravnoteža, ravnoteža u otopinama kiselina i baza, elektrokemija, usustavljivanje gradiva

OBVEZE STUDENATA:

Obvezno pohađanje nastave, pristupanje prvom i drugom kolokviju, aktivno sudjelovanje tijekom predavanja i seminara, povremene domaće zadaće.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Uspješno položen pisani dio ispita (mogućnost polaganja preko dva kolokvija), usmeni ispit cjelovitog gradiva. Konačnu ocjenu formiraju rezultati postignuti na pisanom i usmenom dijelu ispita i bodovi stečeni tijekom nastave (zadaće i rezultati pisanih kolokvija).
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća kemija

Polaganje predmeta :
Položen : Opća kemija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti