DNA barkodiranje bioraznolikosti hrvatske faune

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Voditelja projekta: prof. dr. sc. Mladen Kučinić 

Broj projekta: IP-06-2016-9988

Trajanje projekta: 48 mjeseci

Sažetak:

Metoda DNA barkodiranja predložena je 2003. godine kao univerzalni sistem za determinaciju biološkog materijala u smislu identifikacije vrste, a također i kao metoda za otkrivanje novih, još neopisanih vrsta koje se ne mogu međusobno razlikovati na temelju morfoloških obilježja (tzv. kriptičnih vrsta). Temelji se na određivanju slijeda nukleotida standardiziranog fragmenta mitohondrijskog gena za podjedinicu I citokrom okidaze (COI) duljine oko 650 pb.

Geografskim smještajem u središnjoj Europi i Mediteranu, teritorij Hrvatske predstavlja jednu od europskih „žarišnih točaka biološke raznolikosti“ (biodiversity hotspot). Visoki istupanj bioraznolikosti Hrvatske posljedica je raznolikog sastava staništa, klimatskih i hidroloških značajki kao i kompleksne geološke povijesti regije.

Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je upotrebom metode DNA barkodiranja steći uvid u opseg i geografsko rasprostranjenje ukupne genetske bioraznolikosti ciljanih skupina faune Hrvatske, te prepoznati vrste koje je neophodno dodatno detaljno istražiti s taksonomskog, filogenetskog i filogeografskog aspekta.
U okviru ovog projekta prioritet će biti dan taksonomskim skupinama za koje postoje taksonomski stručnjaci među projektnim suradnicima s već djelomično prikupljenim materijalom, a s druge strane skupine koje su taksonomski potencijalno vrlo zanimljive i za koje je DNA barkodiranje već započeto u okviru ostalih Europskih inicijativa za barkodiranje.

Podaci o DNA barkodovima prikupljeni ovim istraživanjem omogućiti će točniju identifikaciju velikog broja vrsta te ukazati na potrebu dodatnih istraživanja pojedinih skupina. Ukazati će vjerojatno i na nove, nepoznate kriptičke, možda i endemske vrste u Hrvatskoj, što bi imalo veliki značaj za razvitak strategija i planova za zaštitu bioraznolikosti u Hrvatskoj. Osim toga rezultati će imati moguću primjenu i u biomonitoringu kao i u epidemiološkim studijama (npr. kontrola štetnika, identifikacija i praćenje prijenosnika bolesti).

Skupine koje su obuhvaćene projektom: Bivalvia (školjkaši, morski i slatkovodni), Arthropoda – (člankonošci) - Chelicerata (klještari): Pseudoscorpiones (pseudoškorpioni), Scorpiones (škorpioni), Acari (grinje) - Ixodidae (krpelji); Crustacea (zbirka špiljskih rakova u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju),  Hexapoda (šesteronošci), Insecta (kukci): Diptera (dvokrilci) - Culicidae (komarci), Tabanidae (obadi), Sacrophagiidae (muhe mesaruše), Ephemeroptera (vodencvijetovi), Plecoptera (obalčari), Mantodea (bogomoljke), Coleoptera (kornjaši) – Carabidae (trčci), Elmidae (slapoljubi), Hydraenidae (šavoljike), Megaloptera (muljari), Lepidoptera (leptiri), Trichoptera (tulari), Amphibia (vodozemci), Reptilia (gmazovi).

1. IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

CroBarFauna_DNA barkodirani uzorci ili uzorci u laboratorijskoj obradi zbirke.pdf

CroBarFauna_Popis novo DNA barkodiranih vrsta.pdf

CroBarFauna_Pripremljeni uzorci za DNA barkodiranje iz terenskih istrazivanja.pdf

CroBarFauna_Protokol za DNA barkodiranje.pdf

https://www.researchgate.net/project/DNA-barcoding-of-Croatian-faunal-biodiversity

2. IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

CRO BAR FAUNA_Popis unesenih podataka u međunarodne baze

CRO BAR FAUNA_Terenske aktivnosti_Izvještaj_2018

3. IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

CRO BAR FAUNA Terenske aktivnosti Izvještaj 2019.pdf

CRO BAR FAUNA Popis unesenih podataka u bazu projekta i BOLD bazu.pdf

4. IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

CRO BAR FAUNA DNA barkodirani uzorci ili uzorci u laboratorijskoj obradi IV izvjestajno razdoblje.pdf

CRO BAR FAUNA Terenske aktivnosti Izvjestaj.pdf

CRO BAR FAUNA upisani u bold IV izvjestajno razdoblje.pdf