Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Eksperimentalne metode atomske fizike

Šifra: 63063
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Damir Aumiler - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Damir Aumiler - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Eksperimentalne metode atomske fizike je upoznavanje studenata sa suvremenim temama istraživanja u području atomske fizike i njima pridruženim eksperimentalnim tehnikama.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Eksperimentalne metode atomske fizike student će biti sposoban:
1. Opisati osnovne principe apsorpcijske i fluorescentne spektroskopije;
2. Opisati tehniku saturacijske apsorpcijske spektroskopije;
3. Opisati princip rada magneto-optičke stupice;
4. Opisati princip evaporativnog hlađenja i postizanja Bose-Einsteinovog kondenzata;
5. Opisati primjenu frekventnog češlja u spektroskopiji;
6. Opisati tehniku vremenski razlučive spektroskopije pomoću ultrakratkih laserskih pulseva;
7. Kvalitativno opisati proces nastanka viših harmonika laserske svjetlosti i attosekundnih pulseva.

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija Eksperimentalne metode atomske fizike:
1. Apsorpcijska i fluorescentna spektroskopija;
2. Doppler-free laserska spektroskopija;
3. Lasersko hlađenje i zarobljavanje;
4. Bose-Einstein kondenzacija;
5. Spektroskopija optičkim frekventnim češljem;
6. Ultrabrza spektroskopija;
7. Generacija viših harmonika i attosekundnih pulseva;
Vježbe nadopunjuju predavanja eksperimentalnim primjerima.

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje nastave. Seminar iz tematike ultrahladnih atomskih plinova.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Nakon pohađanja nastave i održanog seminara student pristupa usmenom ispitu.
Literatura:
  1. Demtroeder, Laser Spectroscopy, 3rd edition, Springer, Berlin, 2003.
    Young, Optics and Lasers, Springer, 5th edition, Berlin,2000.
    Budker, Kumball, DeMillel, Atomic Physics, Oxford University Press, 2004
  2. Metcalf, van der Straten, Laser Cooling and Trapping, Springer, Berlin 1999.
    Diels, Rudolph, Ultrashort Pulse Phenomena, 2nd edition, Elsevier, 2005.
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti