Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Tehnička dokumentacija 1

Šifra: 36380
ECTS: 5.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje s tehničkim normama, osnovama nacrtne geometrije, prostornim zorom, ortogonalnim projiciranjem i presjecima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
2. Primjena znanja i razumijevanje
2.2. uočiti i opisati temeljne vrste tehničkih tvorevina i njihovu uporabu
3. Stvaranje prosudbi
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Tehnička dokumentacija 1 student će biti sposoban:
1. nabrojati normirane elemente područja tehničke dokumentacije i pojedine važnije vrijednosti.
2. raščlaniti jednostavan ili složeniji predmet na primitivna tijela te načiniti prostoručnu izometrijsku skicu.
3. riješiti osnovne metričke probleme (presjek ravnina, udaljenost točke od ravnine, pravac okomit na ravninu).
4. prikazati pravu veličinu presjeka jednostavnog tijela projicirajućom ravninom prve ili druge skupine.
5. načiniti odgovarajući presjek u skladu s postavljenim jednostavnijim problemom.

SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja
Uvod; pribor za tehničko crtanje (2). Normizacija i norme; crte, tehničko pismo, formati papira za tehničke crteže, mjerila (4). Osnove Nacrtne geometrije: projiciranje točke, dužine, pravca. Određivanje prave duljine dužine, određivanje priklonog kuta pravca. Projicirajuće ravnine. Sutražnice. Priklonice. Prelaganje ravnina. Stranocrt. Presjek primitivnih tijela općom ravninom. Konstrukcija prave veličine presjeka (12). Osnovni pojmovi i pravila projiciranja ISO 128 (4). Presjeci; vrste i primjena (4). Prostorno predočavanje (4).
Vježbe:
Osnove ortogonalnog projiciranja, skiciranje, analiza projekcija, po vježbenici (4). Osnove ortogonalnog projiciranja, skiciranje, sinteza projekcija, po vježbenici (2). Prostorna predodžba, skiciranje u izometriji, po vježbenici (8). Skiciranje predmeta u izometriji (4). Metrički zadaci (6). Presjeci (4). Presjeci tijela općom ravninom (2).

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje predavanja i aktivno sudjelovanje na vježbama (preduvjet).Izrada zadaća (preduvjet). Izrada najmanje 10 izometrijskih skica realnih predmeta (prosjek ocjene za zadnjih 5 skica). 2 obvezna kolokvija s mogućnosti po jednog ponavljanja (K1 i K2).Izrada individualnog konstrukcijskog programa Presjek. Popunjavanje Metodičke vježbenice u dijelu Projiciranje i Izometrija. Za dobivanje potpisa i time za pristupanje završnom ispitu nužna je:
1.nazočnost na 50% predavanja i 60% vježbi,
2.sakupljenih barem 48 od ukupno mogućih 100 bodova.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Aktivnosti studenta se ocjenjuju, a u slučaju da su ocjene iz obaju kolokvija prolazne studenta se oslobađa ispita. U tom se slučaju konačna ocjena formira prema sljedećem modelu:
* 10% prosjek ocjena za zadnjih 5 izometrijskih skica,
* 20% ocjena prvog kolokvija,
* 30% ocjena drugog kolokvija,
* 20% ocjena individualnog programa Presjek,
* 20% ocjena Metodičke vježbenice u dijelu Projiciranje i Izometrija,
Pri tome vrijedi izuzetak da ako je i jedna od parcijalnih ocjena dovoljan (2) student ne može zaključno dobiti izvrstan (5).Student koji nije zadovoljio na jednom ili oba kolokvija pristupa ispitu iz kolegija koji objedinjava gradivo prvog i drugog kolokvija. Preduvjet za pristupanje ispitu jesu ispunjene sve ostale obveze.
Literatura:
  1. Z. Herold: Inženjerska grafika, Inženjerski priručnik, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
    M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović: Tehničko crtanje, Zrinski d.d., Čakovec, 2003.
    Z. Herold, D. Žeželj: Inženjerska grafika - Metodička vježbenica, FSB, Zagreb, 2005.
  2. Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama, Autorska naknada Koludrović Ć. I. R., Rijeka, 1997.
    K. Horvatić- Baldasar, I. Babić: Nacrtna geometrija, Sand d.o.o., Zagreb 2001.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti