Repozitorij

Mini-konferencija 2017/18

Ponedjeljak 29. siječnja 2018.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Ivan Jakovac Priprava prostorno uređenih Au i Al nanočestica u MoO3 matrici magnetronskim rasprašenjem Maja Buljan (IRB) PDF PPTX
9:30-9:55 Juraj Krsnik Mnogočestična lokalizacija u bazi mnogočestičnih Andersonovih lokaliziranih stanja Osor Slaven Barišić (IF) PDF PDF
10:00-10:25 Matej Peranić Karakterizacija Single-Photon Avalanche Dioda (SPADs) Mario Stipčević (IRB) PDF PDF
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Dina Durmić Fizikalni pogled na simetrije u ekonomskim modelima Hrvoje Štefančić (HKS) PDF PDF
11:30-11:55 Tomislav Jajtić Sintetički vektorski potencijal zavojnice za ultrahladne atome Hrvoje Buljan PDF PDF
12:00-12:25 Mihaela Bezak Hlađenje atoma optičkim frekventnim češljem Ticijana Ban (IF) PDF PDF
12:30-13:30   PAUZA ZA RUČAK      
13:30-13:55 Mateo Kruljac Optički frekventni standard na dvofotonskom prijelazu atoma rubidija Damir Aumiler (IF) PDF PDF
14:00-14:25 Mateo Forjan Primjena superkontinuuma za mjerenje optickih frekvencija Damir Aumiler (IF) PDF PDF
14:30-15:00   PAUZA      
15:00-15:25 Krešimir Cindrić Pokretni višečestični kompleksi s efektivnim masama u dvodimenzionalnim izolatorima Vito Despoja PDF PDF
15:30-15:55 Juraj Hanžek Istrazivanje nanostruktura za fotonaponske celije ili fotodetektore Krunoslav Juraić (IRB) PDF PDF
16:00-16:25 Filip Filipović Hallov efekt u slitinama visoke entropije Emil Tafra PDF PDF

 

Utorak 30. siječnja 2018.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Antonio Bjelčić Implementacija nuklearnih energijskih funkcionala gustoće Tamara Nikšić PDF PPTX
9:30-9:55 Marko Brajković Mjerenje prostorne distribucije fokusiranih iona pomoću 2D pozicijski osjetljive PiN diode Zdravko Siketić (IRB) PDF PPTX
10:00-10:25 Marko Crnac Analize masenom spektrometrijom sekundarnih molekularnih iona (Mev SIMS) za primjene u forenzici Iva Bogdanović Radović (IRB) PDF PDF
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Petar Perković Rani signali faznog prijelaza Davor Horvatić PDF PDF
11:30-11:55 Domjan Barić Primjena teorije slučajnih matrica u biofizici Davor Horvatić PDF PPTX
12:00-12:25 Josip Batur Biosenzori: Depozicija biomakromolekula Tomislav Vuletić (IF) PDF PPTX
12:30-13:30   PAUZA ZA RUČAK      
13:30-13:55 Lovro Vrček Molekularni mehanizam generiranja heliciteta u diobenom vretenu Nenad Pavin PDF PDF
14:00-14:25 Arian Ivec Proučavanje ravnoteže sila i momenata u diobenom vretenu u aproksimaciji srednjeg polja Nenad Pavin PDF PDF
14:30-15:00   PAUZA      
15:00-15:25 Andreo Crnjac Mjerenje utjecaja toka ionskog snopa na proces formiranja defekata u poluvodičkim detektorima zračenja Milko Jakšić (IRB) PDF PPTX
15:30-15:55 Damjan Iveković Ionski tragovi u piroklorima Marko Karlušić (IRB) PDF PDF
16:00-16:25 Ana Petrinec Mjerenje defekata u kristalnim materijalima pomoću RBS channeling metode Stjepko Fazinić (IRB) PDF PDF

 

>

Srijeda 31. siječnja 2018.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Nikola Crnković Infracrveni efekti u gravitaciji Maro Cvitan PDF PDF
9:30-9:55 Ivana Ćesić Faze baždarnih teorija Oleg Antipin (IRB) PDF PDF
10:00-10:25 Fran Globlek Nekomutativni prostori u fizici Stjepan Meljanac (IRB) PDF PDF
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Dora Klindžić Primjena metoda dugobazične interferometrije (VLBI) na planetarne misije Vernesa Smolčić PDF PDF
11:30-11:55 Luka Turić Mjerenje vlastitog gibanja struktura međuzvjezdane materije pomoću promatranja LOFAR radioteleskopa Vibor Jelić (IRB) PDF PDF
12:00-12:25 Dario Barišić Polarizirano zračenje radio izvora na niskim radio frekvencijama Vibor Jelić (IRB) PDF PDF