Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Računalni praktikum 1

Šifra: 40680
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mihael Makek
Izvođači: Ana Marija Kožuljević , mag. phys. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osnovni cilj predmeta Računalni praktikum 1 je razviti sposobnost studenata za samostalno korištenje računala za potrebe koje se pojavljuju unutar studija fizike, te im dati temeljna znanja potrebna za korištenje računala u nastavi. Specifični ciljevi uključuju upoznavanje korištenja računala za obradu i grafički prikaz podataka, za izradu prezentacija i obradu teksta, za rješavanje matematičkih i fizičkih zadataka, te vizualizaciju fizikalnih pojava pomoću odgovarajućih programa. Očekuje se također da će kroz kolegij studenti unaprijediti sposobnost samostalnog korištenja literature, a posebice one dostupne na internetu, da će proširiti poznavanje hrvatskih i engleskih pojmova vezanih uz računala, te da će naučiti jasno prezentirati ideje i rezultate.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje:
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
4. Komunikacijske sposobnosti
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Računalni praktikum 1 student će biti sposoban:
1. Koristiti računalo za statističku obradu i grafički prikaz podataka na razini potrebnoj za obradu podataka dobivenih mjerenima u fizičkim praktikumima
2. Koristiti računalo za izradu prezentacija
3. Korisiti Latex okruženje za prikaz teksta, tablica i grafike
4. Riješiti jednostavne zadatke iz matematike i fizike na računalu
5. Vizualizirati fizikalne pojave uz pomoć odgovarajućih računalnih programa
6. Koristiti interoperabilnost programa (rezultat jednog je polazna točka za drugi)
7. Izlagati probleme i rezultate koristeći računalo

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj prema tjednima nastave (ukupno 15 tjedana):

1. Korištenje uredskih paketa za statističku obradu podataka.
2. Korištenje uredskih paketa za grafički prikaz podataka, vrste grafičkih prikaza.
3. Uporaba računala za prilagodbe funkcija linarnom regresijom, vrste i opcije prilagodbe, te interpretacija rezultata.
4. Obrada podataka na računalu i prikaz rezultata mjerenja na primjeru simulacije fizikalnog mjerenja.
5. Pisanje teksta i matematičkih formula u Latex okruženju.
6. Prikaz tablica i slika u Latex okruženju.
7. Obrada teksta, citiranje i referenciranje u Latex okruženju.
8. Osnovne matematičke operacije, rješavanje sustava jednadžbi, definicija varijabli i funkcija u programu Sage*.
9. Diferencijacija, integracija, rješavanje diferencijalnih jednadžbi u programu Sage*.
10. Grafički prikaz rezultata, parametarski i višedimenzionalni grafovi u programu Sage*.
11. Rješavanje fizikalnih problema iz mehanike i elektrostatike u programu Sage*.
12. Vizualizacija fizikalnih pojava korištenjem računala.
13. Vizualizacija fizikalnih pojava korištenjem računala.
14. Izrada prezentacija na računalu.
15. Ponavljanje najvažnijih pojmova i sadržaja.

*Umjesto programa Sage može se koristiti program ekvivalentne funkcionalnosti.15. tjedan: Interferencija i difrakcija svjetlosti.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati predavanja i vježbe (minimalno 70%), te aktivno sudjelovati u rješavanju zadataka na vježbama u računalnoj učionici.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Uvjet za potpis je redovito pohađanje nastave (minimalno 70%).Studente se ocjenjuje kroz praktični ispit na računalu. Praktični ispit izvodi se na računalu uz mogućnost korištenja interneta. Rješenja zadataka studenti zapisuju u datoteke, te po završetku ispita nastavnik provjerava sadržaj i točnost rješenja. U zadacima se ispituje znanje i snalaženje u primjeni računala za: statističku obradu i grafički prikaz podataka na razini potrebnoj za fizički praktikum,obradu teksta, tablica i grafike u Latex okruženju,rješavanje matematičkih i fizikalnih zadataka u odgovarajućem programu,vizualizaciju fizikalnih pojava i zakonitosti korištenjem odgovarajućeg programa, izradu prezentacija problema i rezultata.
Literatura:
  1. Priručnik i uputstva za LibreOffice paket
  2. Priručnik i uputstva za progamski paket Sage
  3. Priručnik i uputstva za Latex okolinu
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti