Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Početni fizički praktikum 2

Šifra: 150453
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Putem izvođenja laboratorijskih vježbi studenti će biti upoznati s osnovama eksperimentalnog rada koji je neophodan za cjelovitost istraživanja u fizici općenito. Stečeno znanje na teorijskim predmetima iz područja mehanike, elektriciteta i magnetizma utvrđivat će i povezivati s vlastitim radom na laboratorijskim vježbama. Upoznat će se i uvježbati u samostalnom korištenju osnovnih uređaja za mjerenje mehaničkih i električnih fizičkih veličina te u sklapanju aparature s ciljem jednostavnijeg eksperimentalnog istraživanja. Studenti će kroz konkretne situacije steći vještine obrade mjerenih podataka (ručne i računalne), te temeljem tih rezultata uvježbavati donošenje posebnih i općenitih zaključaka. Tim zaokruženim procesom na zadanim fizikalnim problemima razvit će se i njihova sposobnost cjelovitog sagledavanja i rješavanja problema u budućem istraživačkom radu.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Studenti samostalno izvode sljedeće vježbe rotirajući se svakih dva tjedna:
Napetost površine: precizno se mjeri sila otkidanja prstena od površine vode i istražuje površinsku napetost u ovisnosti o temperaturi te se putem kapilarnog učinka također mjeri napetost površine;
Viskoznost tekućina: mjereći vrijeme padanja kuglice u dva viskozna medija istražuje se ovisnost koeficijenta viskoznosti o temperaturi;
Gustoća tekućine: putem uzgona mjeri se gustoća vode u širokom temperaturnom intervalu te pronalazi anomalija vode i koeficijenti njenog toplinskog širenja;
Plinski zakoni: proučavaju se izotermna, izohorna i izobarna promjena na određenoj količini zraka;
Leće i optički instrumenti: dobivanjem slika na različitim sustavima leća određuju se njihove žarišne daljine te se konstruiraju razni optički instrumenti, kao teleskopi, dijaprojektor, mikroskop;
Brzina svjetlosti: mjereći fazni pomak modulirane svjetlosti za različite puteve koje ona prevali određuje se brzina svjetlosti, a otklonom različitih komponenti iz bijele svjetlosti prati se ovisnost indeksa loma stakla prizme o valnoj duljini;
Ogib i interferencija svjetlosti: interferentna slika dobiva se s Fresnelovim zrcalima ili biprizmom te se analizom interferentne slike određuje valna duljina laserske svjetlosti, a difrakcijsku sliku dobivenu pomoću pukotine opisuje se teorijskim modelom.
Za svaku vježbu omogućeno je barem 5 punih sati rada u praktikumskom laboratoriju, čemu prethodi pripremanje studenta kod kuće.

METODE POUČAVANJA:
Laboratorij

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu. U praktikumu najprije moraju pokazati svoju pripremljenost, a potom samostalno sklopiti aparaturu i vršiti mjerenja. Slijedi obrada rezultata i usmeno odgovaranje. Završeno pismeno izvješće moraju predati prije odlaska s praktikuma.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Ulazni kolokvij od 5 kratkih pitanja u vezi pripadne vježbe mora biti pozitivno ocijenjen. Ispitivanje tijekom rada u praktikumu o fizikalnoj pozadini vježbe, funkcioniranju instrumenata i aparature, rezultatima, analizi, te drugim potrebnim znanjima vezanim uz vježbu, također mora rezultirati pozitivnom ocjenom. Izvješće s pretpostavljenim oblikom mora sadržavati odgovore na sve postavljene zadatke te obuhvatiti opis rezultata, analizu, grafičke prikaze, te zaslužiti prolaznu ocjenu. Konačna ocjena vježbe računa se iz tri navedene komponente koje redom ulaze s težinom 20%, 40%, 40%, a zaključna ocjena je prosjek svih vježbi. Pad je dopušten na najviše jednoj vježbi, no tada se istu mora ponovno odraditi i sa prolaznom ocjenom. Budući da se detaljno ispituju svi bitni elementi prilikom rada kod svake vježbe, nema završnog ispita.
Literatura:
  1. Pripreme za vježbe, za internu upotrebu
  2. Predavanja i udžbenici korišteni na Općoj fizici 1, 2 i 3
  3. Udžbenici opće fizike po izboru
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Početni fizički praktikum 1
Odslušan : Opća fizika 3
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija: