Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove elektrotehnike

Šifra: 40793
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mario Novak
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Mario Novak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi kolegija Osnove elektrotehnike su produbljivanje razumijevanja osnova elektromagnetizma i njihova primjena u elektrotehnici. Studenti će razviti vještinu analiziranja strujnih krugova, razumjeti osnove mjerenja u elektrotehnici, rada električnih strojeva i elektroenergetskog sustava.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike, važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. uočiti i opisati temeljne vrste tehničkih tvorevina i njihovu uporabu
2.3. analitički pristupati zadanim problemima i konstruirati prikladne logičke argumente
2.4. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Osnove elektrotehnike student će biti sposoban:
1. objasniti i primijeniti temeljne fizikalne ideje, modele i zakone vezane uz elektricitet i magnetizam;
2. rješavati konceptualne i numeričke zadatke iz elektromagnetizma;
3. analizirati jednostavne i složene krugove istosmjerne i izmjenične struje;
4. navesti i objasniti standarde i mjerenja u elektrotehnici;
5. obrazložiti princip rada osnovnih električnih strojeva (sinkroni/asinkroni i istosmjerni strojevi, transformatori);
6. navesti i objasniti osnove proizvodnje, prijenosa, razdiobe i potrošnje električne energije;
7. kritički procjenjivati podatke o proizvodnji i potrošnji električne energije;
8. navesti i primijeniti mjere sigurnosti kod korištenja električne energije u kućanstvu.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. (4 sata) Uvod u elektrotehniku. Elektrostatika.
2. (4 sata) Istosmjerna struja. Ohmov zakon. Strujni krugovi. Kirchoffova pravila.
3. (4 sata) Električni izvori. Realni strujni krugovi. Snaga i energija istosmjerne struje.
4. (4 sata) Magnetsko polje. Lorentzova sila. Elektromagnetska indukcija. Samoindukcija i međuindukcija.
5. (4 sata) Prijelazne pojave u električnim elementima (RC, RL, LC i RLC krug).
6. (4 sata) Izmjenične struje. Načini rješavanja strujnih krugova izmjenične struje.
7. (4 sata) Višefazne izmjenične struje. Vezani i nevezani sustav trofaznih struja. Spoj zvijezda i spoj trokut.
8. (4 sata) Standardi i mjerenja u elektrotehnici.
9. (4 sata) Principi rada analognih i digitalnih mjernih instrumenata. Mjerenje napona, struja i otpora.
10. (4 sata) Električni strojevi. Sinkroni strojevi. Asinkroni strojevi.
11. (4 sata) Istosmjerni strojevi. Transformatori.
12. (4 sata) Elektroenergetika. Proizvodnja, prijenos, razdioba i potrošnja električne energije.
13. (4 sata) Mjere sigurnosti kod korištenja električne energije. Električna energija u kućanstvu. Kućne instalacije.
14. (4 sata) Studentski seminari.
15. (4 sata) Studentski seminari.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu (barem 80%) i održati jedan seminar.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjuje se aktivno sudjelovanje u nastavi (1 ECTS), održani seminar (1 ECTS), pismeni ispit (1 ECTS) i usmeni ispit (1 ECTS).
Literatura:
  1. M. Essert, Z. Valter: Osnove elektrotehnike, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb (1989).
    V. Pinter, B. Skalicki: Elektrotehnika u strojarstvu, osnove elektroenergetike i električnih strojeva, FSB, Zagreb (1987).
  2. V. Pinter: Osnove elektrotehnike, Tehnička knjiga, Zagreb (1975).
    V. Bego: Mjerenja u elektrotehnici, Tehnička knjiga, Zagreb (1990).
    R. Wolf: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb (1995).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti