Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja atomske spektroskopije

Šifra: 63065
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Veža - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Damir Veža - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Odabrana poglavlja atomske spektroskopije je upoznavanje studenata sa suvremenim eksperimentalnim tehnikama u području atomske spektroskopije kako bi se bez poteškoća mogli uključiti u istraživački rad.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Odabrana poglavlja atomske spektroskopije student će biti sposoban:
1. Opisati osnovne alate spektroskopske dijagnostike laboratorijske i astrofizičke plazme;
2. Upotrijebiti podatke dobijene spektroskopskom dijagnostikom kod određivanja svojstava laboratorijske i astrofizičke plazme;
3. Navesti i opisati osnovne tehnike klasične spektroskopije i procijeniti opravdanost upotrebe pojedinih tehnika u konkretnim eksperimentima;
4. Navesti i opisati osnovne tehnike cw-laserske spektroskopije i procijeniti opravdanost upotrebe pojedinih tehnika u konkretnim eksperimentima;

SADRŽAJ PREDMETA:

A) Spektroskopska dijagnostika i problemi kod određivanja temeljnih atomskih podataka i parametara laboratorijske i astrofizičke plazme.
B) Izabrani primjeri naprednih metoda klasične spektroskopije: Fourier-transform spektroskopija, vremenski razlučena emisijska spektroskopija.
C) Izabrani primjeri naprednih metoda cw-laserske spektroskopije: laserska apsorpcijska atomska spektroskopija, spektroskopija s modulacijom valne duljine lasera, opto-galvanska spektroskopija, "Doppler-free" spektroskopske tehnike.

Vježbe nadopunjuju predavanja numeričkim primjerima.

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje nastave i redovite konzultacije s nastavnikom. Dva seminarska rada (jedan sredinom semestra, drugi na kraju) su obavezni.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjuje se kvaliteta pokazanog u obaveznim seminarima i aktivnost studenta tijekom semestra. U konačnoj ocjeni seminari donose oko 70% ocjene, aktivnost u radu tijekom semestra oko 30%. Nema završnog ispita.
Literatura:
  1. W. Demtoroeder, Laser Spectroscopy, Springer-Verlag, Berlin,1996.
  2. A.P.Thorne, U. Litzen, S, Johansson, Spectrophysics, Springer Verlag, Berlin 1999.
    Časopisi Physics World, Scientific American, Physics Today, Science.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klasična elektrodinamika
Položen : Kvantna fizika
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti