Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematičke metode fizike 2

Šifra: 78342
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Adamović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Glavni ciljevi kolegija su savladavanje tehnika rješavanja običnih i parcijalnih diferencijalnih jednadžbi i razumijevanje pripadne teorijske osnove.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

Kolegij Matematičke metode fizike 2 doprinosi sljedećim ishodima učenja na razini programa :

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama;
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Matematičke metode fizike 2 student će biti sposoban:
* definirati i pravilno tumačiti osnovne pojmove vezane uz obične i parcijalne diferencijalne jednadžbe;
* riješiti homogenu linearnu diferencijalnu jednadžbu s konstantnim koeficijentima te pronaći partikularno rješenje nehomogene jednadžbe metodom varijacije konstanti;
* riješiti linearnu diferencijalnu jednadžbu Frobeniusovom metodom;
* napisati Legendreovu diferencijalnu jednadžbe, izvesti Legendreove polinome kao rješenje te jednadžbe te navesti osnovna svojstva Legendreovih polinoma;
* izvesti pridružene Legendreove funkcije te kugline funkcije i navesti njihova svojstva;
* napisati Laplaceovu diferencijalnu jednadžbu i separirati je u Kartezijevom, cilindričnom i sfernom koordinatnom sustavu;
* napisati valnu jednadžbu i separirati je u Kartezijevom, cilindričnom i sfernom koordinatnom sustavu;
* napisati Besselovu diferencijalnu jednadžbu te izvesti Besselove funkcije kao njezina rješenja, navesti osnovna svojstva Besselovih funkcija;
* napisati Schrödingerovu jednadžbu za vodikov atom te izvesti Laguerrove polinome kao rješenje radijalnog dijela jednadžbe;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija Matematičke metode fizike 2:
1) Obične diferencijalne jednadžbe. (3 sata)
2) Linearne diferencijalne jednadžbe. Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda. (3 sata)
3) Teorem o egzistenciji i jedinstvenosti rješenja Cauchyjevog problema za homogenu linearnu diferencijalnu jednadžbu n-tog reda. (3 sata)
4) Linearna nezavisnost funkcija. Determinanta Wronskog. (3 sata)
5) Linearne diferencijalne jednadžbe s konstantnim koeficijentima. (3 sata)
6) Nehomogene jednadžbe. Metoda neodređenih koeficijenata. Metoda varijacije konstanti. (3 sata)
7) Metoda rješavanja diferencijalnih jednadžbi razvojem u red. (3 sata)
8) Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda s regularnim singularitetima koeficijenata. (3 sata)
9) Legendreovi polinomi i Legendreova diferencijalna jednadžba. Funkcija izvodnica za Legendreove polinome. (3 sata)
10) Pridružene Legendreove funkcije. Kugline funkcije. (3 sata)
11) Laplaceova diferencijalna jednadžba. Metoda separacije varijabli. (3 sata)
12) Valna jednadžba. (3 sata)
13) Besselove funkcije i Besselova diferencijalna jednadžba. (3 sata)
14) Schrödingerova jednadžba. Laguerreovi polinomi. (3 sata)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni dolaziti redovito na predavanja i vježbe, te rješavati domaće zadaća. Također moraju izaći na dva kolokvija. Prvi kolokvij je u sredini nastave, a drugi na kraju nastave. Kolokviji sadrže računske i teorijske zadatke

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pohađanje nastave i domaće zadaće nose 10 bodova. Kolokviji ukupno donose 60 bodova. Ukoliko su kolokviji riješeni za više od 40%, studenti pristupaju završnom ispitu, koji nosi 30 bodova. Završni ispit je usmeni/pismeni i na njemu studenti odgovaraju na teorijska pitanja. Za polaganje ispita potrebno je skupiti barem 50 bodova u svim elementima ocjene te imati pozitivno ocijenjen završni ispit.
Literatura:
  1. H. Kraljević, Matematičke metode fizike 2, Skripta, PMF, 1976
  2. R. Bronson, G. B. Costa-Schaum's Outline Series of Differential Equations, McGraw-Hill (Third Edition, 2006)
  3. M. Alić, Obične diferencijalne jednadžbe, skripta PMF-MO, Zagreb, 1994
  4. G. B. Arfken, H. J. Weber , Mathematical Methods for Physicists, Fourth edition, Academic Press, 1995
  5. I . Aganović, K. Veselić, Jednadžbe matematičke fizike, 1. svezak, Školska knjiga Zagreb, 1985.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematičke metode fizike 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti