Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematička analiza 2

Šifra: 36129
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Pažanin
Izvođači: Borja Rukavina - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi kolegija Matematička analiza 2 su savladavanje tehnika integralnog računa i razumijevanje pripadne teorijske osnove.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. Primjena znanja i razumjevanja:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.3. primijeniti standardne metode matematičke fizike, posebno matematičke analize i linearne algebre te odgovarajuće numeričke metode kod rješavanja fizikalnih problema;
5. Sposobnost učenja:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Matematička analiza 2 student će biti sposoban:

1. definirati i pravilno tumačiti osnovne pojmove matematičke analize (integrali i njihova svojstva, redovi, Taylorov red);
2. primijeniti pravila integralnog računa pri rješavanju poznatih tipova integrala;
3. koristiti Taylorove redove pri aproksimaciji funkcije više varijabli;
4. riješiti poznate tipove dvostrukih i trostrukih integrala i primijeniti ih kod računanja površina i volumena.
5. riješiti poznate tipove krivuljnih integrala i primijeniti ih kod računanja duljine luka krivulje.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Riemannov integral. (1 tjedan)
2. Neodređeni integral i primitivna funkcija. (1 tjedan)
3. Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija. (1 tjedan)
4. Newton-Leibnizova formula. Metode integracije. (2 tjedna)
5. Redovi realnih brojeva. Redovi funkcija. (2 tjedna)
6. Funkcije više varijabli. Taylorovi redovi (4 tjedna)
7. Dvostruki i trostruki integral. (2 tjedna)
8. Krivuljni integrali. (1 tjedan)

OBVEZE STUDENATA:

Student je obavezan redovito pohađati nastavu i rješavati domaće zadaće.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Znanje iz kolegija Matematička analiza 2 provjerava se i vrednuje kontinuirano tijekom nastave putem kolokvija i zadaća, a konačna ocjena utvrđuje se na završnom usmenom ispitu.
Literatura:
 1. B.Guljaš, Matematička analiza I & II, skripta,
  http://web.math.pmf.unizg.hr/~guljas/skripte/MATANALuR.pdf
 2. S. Kurepa, Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb
 3. B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Položen : Matematička analiza 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Igor Pažanin:

  Utorkom 10-12 (uz najavu mailom)

  Lokacija: 219
 • Borja Rukavina:

  Četvrtak 10-12 h (obavezna najava mailom)

  Lokacija: 208

Obavijesti