Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Galaksije

Šifra: 51565
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Neven Tomičić
Izvođači: doc. dr. sc. Neven Tomičić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Galaksije je upoznavanje studenata sa strukturom, evolucijom i nastankom galaksija te najvažnijim konceptima i metodologijom opažačke astrofizike. Kolegij se nadovezuje na izborne kolegije Uvod u astrofiziku i Fizika zvijezda, te predstavlja daljnji korak prema kolegijima koji se, na nešto višoj razini, predaju na petoj godini studija i/ili doktorskom studiju astrofizike. Osim toga se u sklopu kolegija priprema studente za samostalan istraživački rad u području astrofizike, a posebno opažačke kozmologije.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješnog završetka kolegija Galaksije, student će biti sposoban:
* samostalno koristiti odabrane metode opažačke astrofizike
* navesti sličnosti i razlike između kuglastih skupova zvijezda i galaksija;
* opisati strukturu naše galaksije i njezina rotaciona svojstva;
* opisati morfološku klasifikaciju galaksija te kritički razmotriti vezu morfološke klasifikacije i stupnja razvoja galaksije, opisati svojstva spiralnih i eliptičnih galaksija;
* obrazložiti pojam jato galaksija i povezati ga sa strukturom svemira;
* opisati strukturu Lokalne grupe galaksija kojoj pripada Mliječni put;
* opisati evoluciju galaksija;
* navesti ljestvicu udaljenosti u svemiru;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija razrađen prema tjednima:
1. Metode opažačke astrofizike;
2. Rezime o strukturi i razvoju zvijezda;
3. Struktura i rotacija naše galaksije;
4. Kinematika zvijezda (epicikličke orbite, Boltzmannova jednadžba);
5. Morfološka klasifikacija galaksija;
6. Spiralne galaksije;
7. Eliptične galaksije;
8. Lokalna grupa galaksija;
9. Jata galaksija i velika struktura svemira;
10. Aktivne galaktičke jezgre, kvazari, prve galaksije;
11. Nastanak galaksija;
12. Interakcija galaksija;

Ostatak vremena predviđen je za studentske seminare.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u rješavanju problema na seminarima i vježbama, te izraditi dva seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Završni ispit se polaže u pismenoj formi, a uključuje teorijsko gradivo i izvode važnijih relacija. U konačnoj ocjeni održani seminari i pismeni ispit imaju jednaku težinu.
Literatura:
  1. L. S. Sparke & J. S. Gallagher, Galaxies in the Universe, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
    J. Binney & M. Merrifield, Galactic Astronomy, Princeton Series in Astrophysics, Princeton University Press, Princeton, 1998
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća fizika 4
Odslušan : Fizika zvijezda
7. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački

8. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti