Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Biofizika stanica

Šifra: 63070
ECTS: 7.0
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Novak - Predavanja

doc. dr. sc. Maja Novak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Biofizika stanice je upoznavanje studenata s multidisciplinarnim pristupom istraživanjima bioloških sustava na primjeru žive eukariotske stanice. Naglasak je na fizikalnim principima koji definiraju procese u stanici i ulozi stanične membrane u održavanju funkcionalne asimetrije izvan-/unutar- staničnog prostora. Osim toga, studenti bi trebali steći uvid u aktualne znanstvene publikacije iz ovog područja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. raditi u interdisciplinarnom timu;
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno završenog kolegija Biofizika stanice student će biti sposoban:
* navesti te pravilno tumačiti osnovne pojmove stanične biofizike;
* opisati ulogu makromolekula kao građevnih elemenata stanice;
* primijeniti metode hidrodinamike i statističke fizike u opisu transportnih procesa u biofizici (tok krvi kroz kapilare, kretanje bakterija, difuzija u stanici);
* primijeniti metode statističke fizike u opisu mehanike i dinamike citoskeleta;
* navesti te pravilno tumačiti osnovne pojmove fraktalne geometrije i primijeniti ih u opisu geometrije stanične membrane;
* razlikovati slučajno i deterministički generirane eksperimentalne podatke u biologiji;
* opisati lipidne supramolekulske agregate;
* primijeniti teoriju faznih prijelaza u opisu biomembrana;

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Uvod u staničnu biofiziku (3 sata),
2. Transportni procesi u biofizici (5 sati),
3. Mehanika citoskeleta (3 sata),
4. Dinamika citoskeleta (4 sata),
5. Pojavnost biomembrana - geometrija i dinamika (fraktali i deterministički kaos 4 sata),
6. Supramolekulska građa eukariotskih stanica, Lipidi i interakcije u membrani (2 sata),
7. Fazni prelazi u biomembranama (2 sata),
8. Tekući kristali (1 sat),
9. Heterogenost i asimetrija u organizaciji gradbenih molekula u membrani (2 sata),
10. Liposomi (2 sata),
11. Transport kroz membranu (1 sat),
12. Mehanizmi transporta tvari u citoplazmi, Struktura i funkcija staničnog skeleta, Viskoelastična svojstva stanice, Biološki molekularni motori i stanično kretanje, Signalni putevi i prijenos informacija, Molekulska dinamika (1 sat)

OBVEZE STUDENATA:

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjuje se boravak u laboratoriju prema vlastitom izboru i održano odgovarajuće kratko predavanje te aktivnost tijekom provođenja nastave
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Statistička fizika
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti