Ured za međunarodnu suradnju i praćenje projekata pruža organizacijsku potporu mobilnim fakultetskim nastavnicima koji surađuju s kolegama na partnerskim sveučilištima u području visokoškolske nastave.

Međunarodna suradnja nastavnika i suradnika na PMF-u ostvaruje se njihovim aktivnim sudjelovanjem u radu međunarodnih strukovnih udruga i tijela, ali i njihovim duljim ili kraćim boravcima u inozemstvu u svojstvu gostujućih nastavnika, odnosno znanstvenika, pozvanih predavača na znanstvenim skupovima, sveučilištima i znanstvenim institutima te aktivnih sudionika međunarodnih znanstevnih skupova.

Poseban oblik međunarodne suradnje PMF-a predstavlja i dolazna mobilnost nastavnika i studenata stranih sveučilišta za potrebe održavanja terenske nastave, kao i međunarodna razmjena studenata za obavljanje stručne prakse putem studentske organizacije IAESTE.

MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA

Mobilnost sveučilišnih nastavnika se temelji na bilateralnim sporazumima s partnerskim sveučilištima. Ona najčešće uključuje kraće boravke u inozemstvu u okviru dogovorenih kvota za svaku kalendarsku godinu.