Pravila ocjenjivanja - akademska godina 2022./2023.

Kolokviji: Održat će se dva kolokvija (u terminima određenim za kolokvije). Kolokviji su pismeni, traju dva sata, i sastoje se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 50, što predstavlja 50 % završne ocjene. Studenti na kolokvijima mogu imati samo pribor za pisanje.

Na prvom kolokviju ispitivat će se materijal sa predavanja i vježbi obrađeni u prvoj polovici semestra. Prvi kolokvij održat će se u terminu određenom za prve kolokvije.

Na drugom kolokviju ispitivat će se materijal sa predavanja i vježbi koji nije bio uključen u prvi kolokvij (također i dijelovi pokriveni prije prvog kolokvija potrebni za razumijevanje kasnijeg materijala). Drugi kolokvij održat će se u terminu određenom za druge kolokvije. Na drugi kolokvij mogu izaći svi studenti. 

Ukupna ocjena: Ukupan broj mogućih bodova na oba kolokvija iznosi 100. Za prolaznu ocjenu potrebno je skupit barem 5 bodova na svakom od kolokvija te ukupno imati barem 50 bodova. 

Popravna provjera znanja:  Student ima pravo na izlazak na popravnu provjeru znanja ukoliko je na svakom kolokviju skupio barem 5 bodova. Održat će se samo jedna popravna provjera znanja, i to u terminu određenom za završne i/ili popravne provjere. Popravna provjera je kumulativna i sastoji se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na popravnoj provjeri je 100. Studenti na popravnoj provjeri mogu imati samo pribor za pisanje. Završna ocjena studenata koji su izašli na popravnu provjeru temelji se na broju bodova koji se računa po sljedećoj formuli: (2/3) (broj bodova na popravnom) + (1/3) (broj bodova na kolokvijima). Za prolaznu ocjenu potrebno je imati barem 50 bodova. 

Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na neki od kolokvija (najviše jedan), mogu taj konkretni kolokvij pisati ponovno (uz pismenu ispriku), i to u terminu popravne provjere ili u dogovoru s nastavnikom. 

Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na dva kolokvija, mogu pristupiti dodatnoj provjeri znanja uz odobrenje pomoćnika pročelnika za nastavu. Dodatna provjera piše se u terminu popravne provjere i jednaka je popravnoj provjeri.

Svi ostali mogući slučajevi koji nisu uključeni u gore opisane slučajeve rješavaju se pojedinačno sa predmetnim nastavnikom i pomoćnikom pročelnika za nastavu.

Domaće zadaće: Domaće zadaće zadavat će se na vježbama. Domaće zadaće nisu obavezne i ne donose nikakve bodove. Domaće zadaće služe za vježbu studenata. Zadaci na kolokvijima biti će slični zadacima zadanim za domaću zadaću. 

Aktivnosti na nastavi: Dolaženje na nastavu je obavezno.  

 

Ukupan broj mogućih bodova na kolegiju je 100. Ocjena iz kolegija se formira prema sljedećoj skali:

Ocjena

Prag

5 90
4 75
3 60
2 50