Elementarna geometrija

Elementi ocjenjivanja:

  • kratki testovi (10 %)
  • kolokviji (90 %)
  • završna provjera znanja

Kratki testovi

Dvaput tokom semestra pišu se kratki testovi. Svaki test donosi najviše 5 bodova. Nije predviđena mogućnost nadoknade testova.

Kolokviji

Predviđena su dva redovna kolokvija. Svaki kolokvij nosi 45 bodova. Kolokviji obuhvaćaju gradivo vježbi i predavanja - uz računske i dokazne zadatke, bit će i pitanja kojima se provjerava poznavanje i razumijevanje teorijskog dijela gradiva.

Da bi položio kolegij, student treba na kolokvijima i kratkim testovima ostvariti ukupno najmanje 45 bodova.

Popravni kolokvij

Za studente koji na kolokvijima i kratkim testovima ostvare manje od 45, ali najmanje 5 bodova, organizirat će se popravni kolokvij. Popravni kolokvij obuhvaća cjelokupno gradivo kolegija (vježbi i predavanja) i nosi najviše 90 bodova.

Bodovi ostvareni na popravnom kolokviju zamjenjuju bodove s redovnih kolokvija. Studenti koji na temelju kratkih testova, kolokvija i popravnih kolokvija ne polože kolegij, moraju ga ponovno upisati.

Završna (usmena) provjera znanja

Studenti koji su temeljem kratkih testova i kolokvija ostvarili prolaz (najmanje 45 bodova), a nisu zadovoljni postignutom ocjenom, mogu se javiti za završnu provjeru znanja. Provjerava se razumijevanje definicija, teorema i dokaza obrađenih na predavanjima. Student na završnoj provjeri znanja može povećati ostvarenu ocjenu za najviše jedan. Završna usmena provjera znanja nije obavezna za studente koji su zadovoljni ostvarenom ocjenom.

Nužni uvjeti za pojedine ocjene:

ocjena                    ukupni uspjeh

   dovoljan (2)                 ≥ 45
   dobar (3)                      ≥ 59
   vrlo dobar (4)              ≥ 73
   izvrstan (5)                   ≥ 87

Studenti koji na temelju kratkih testova i kolokvija odnosno popravnog kolokvija ne steknu prolaznu ocjenu ponovo upisuju kolegij.