Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Didaktika 2 - Poučavanje i nastava

Šifra: 45765
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nevenka Maras
Izvođači: Borna Nemet - Seminar
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenim didaktičkim teorijama, strategijama i metodama poučavanja te ih osposobiti za njihovu praktičnu primjenu u osnovnoj i srednjoj školi. Kolegij treba studentima olakšati snalaženje u konkretnim školskim situacijama, koje se odnose s jedne strane na realizaciju nastave predmeta za koji se školuju, kao i na kompetencije u: komunikaciji i suradnji s roditeljima, lokalnom zajednicom, razvoju škole, izradi programa itd.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Nastava. Određenje i povijesni razvoj. Makro i mikro struktura nastavnog procesa. Aspekti situacija nastave i učenja: teleološki, aksiološki, programsko-organizacijski, metodički, integracijski. Nastava - učenje i poučavanje. Nastavni čimbenici (učitelj, učenik, sadržaj, nastavna tehnologija, komunikacija). Vrste nastave. Nastavna dramaturgija.
2. Nastavni zadaci. Materijalni zadatak (znanja i psihomotorne vještine). Funkcionalni zadatak (razvoj sposobnosti). Odgojni zadatak (vrijednosti, stavovi i navike). Konkretizacija nastavnih zadataka. Analiziranje utjecaja unutarnjih i vanjskih čimbenika na određivanje zadataka. Mjerljivost i jasnoća zadataka (razine znanja, vještina i dr.).
3. Komunikacija u nastavi i učenju. Značaj komuniciranja. Struktura komunikacijskog ciklusa i protok informacija. Predrasude o komuniciranju. Dijalog kao proces razmjene, prerade i dorađivanja informacija. Komunikacijski ciklus. Šumovi u komunikaciji. Vrste komuniciranja. Komuniciranje na daljinu. Metakomunikacija. Slušanje kao komunikacija (aktivno slušanje).
4. Materijalno-tehnički i psihološki aspekt nastave i učenja. Prostor za izvođenje nastave. Oprema: izvorna stvarnost; nastavna sredstva; tehnička pomagala i uređaji. i oprema. Izvorna stvarnost. Nastavna sredstva. Informacijska vrijednost nastavnih sredstava i drugih izvora informacija. Tehnička pomagala. Psihološko i emocionalno doživljavanje učenja i nastave. Teorija očekivanja i motivacija.
5. Spoznajni aspekt nastave i učenja. Gnoseologijska učenja (senzualizam, racionalizam, pragmatizam). Gnoseološki trokut (promatranje - mišljenje - praksa) i njegova primjena u situacijama nastave i učenja. Izvori informacija s obzirom na stupanj konkretnosti. Pretpostavke i uvjeti kvalitetnog spoznavanja.
6. Metodički aspekt nastave i učenja. Dimenzije metodičkog problema. Usmjerenost na ciljeve učenja i učenika. Metoda u susretu s predmetom (međuovisnost sadržaja i metode). Istraživačke metode. Istraživanje djelotvornosti metoda poučavanja. Uporaba metoda u nastavi. Vrste metoda.
7. Makrokomponente (situacije) nastave i učenja: uvođenje; prijam i obrada nastavnih sadržaja - primjena spoznaja kognitivnog modela procesiranja informacija. Nastava kao proces učenja i proces otkrivanja i istraživanja. Jedinstvo konkretnog i apstraktnog, osjetilnog i logičko-misaonog. Intenzitet i ekstenzitet mikrostrukturnih komponenta nastave. Primarni i sekundarni izvori informacija. Didaktička pravila. Moguće greške u spoznajnom procesu. Izbor i dimenzioniranje nastavnih sadržaja.
8. Makrokomponente nastave i učenja: ponavljanje i vježbanje. Reproduktivno i produktivno ponavljanje i njihova transferna vrijednost. Aktivno misaono operiranje. Vrste, učestalost i organiziranje ponavljanja. Proces vježbanja. Sadržaji vježbanja. Korektivno vježbanje.
9. Makrokomponenta nastave i učenja: vrednovanje, provjeravanje i ocjenjivanje. Što se vrednuje? Postupci mjerenja i procjenjivanja. Moguće grješke pri ocjenjivanju. Tehnike provjeravanja (usmeno i pismeno). Zahtjevi na praćenje, provjeravanje i vrjednovanje razvoja i napredovanja učenika.
10. Organizacijski (sociološki) oblici nastave i učenja. Frontalni oblik. Individualni oblik. Rad u parovima (partnerski rad). Grupni oblik. Struktura organizacijskih oblika, način izbora članova, način zadavanja zadataka, prezentiranje uradaka, raspravljanje, sintetiziranje i zaključivanje.
11. Timska nastava (učenje). Pojam tima i timskog učenja. Svrha i cilj timske nastave (učenja). Nužni uvjeti za ostvarenje timskog učenja. Ustrojstvo i oblici timskog učenja. Nositelji timskog učenja. Komuniciranje tijekom timskog učenja. Timski rad kao nastavna strategija. Prednosti timske nastave.
12. Planiranje i pripremanje učenika i učitelja za nastavu. Planiranje učenja. Pripremanje za uopoznavanje i analizu ciljeva. Pripremanje sadržaja nastave (izbor, struktura, korelacije, predznanja učenika, razina i kvaliteta očekivanih znanja, izbor sadržaja za samostalan rad, diferencijacija). Didaktičko-metodičko odlučivanje (razrada temeljnih situacija nastave i učenja (događanja), izbor metoda, postupaka, oblika rada, tehnika i strategija učenja, načina vrednovanja, vremenska dinamika).
13. Sustavi nastave i učenja. Odnosi među suvremenim čimbenicima nastave. Sustavi: Predavačka nastava. Heuristička nastava. Programirana nastava. Egzemplarna nastava. Problemsko-istraživačka nastava. Mentorstvo i autodidaktički rad.
14. Nastavna načela. Načelo: jednakih šansi, socijalne integracije, učinka (uspjeha), znanstvenosti nastave i učenja, individualizacije, diferencijacije, aktivnosti, razumijevanja.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Didaktika 1 - Kurikulumski pristup

Polaganje predmeta :
Položen : Didaktika 1 - Kurikulumski pristup
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti