Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Organska geokemija zagađivala

Šifra: 44120
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Marijan Ahel
Izvođači: dr. sc. Marijan Ahel - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u organsku geokemiju zagađivala ? definicija osnovnih pojmova i odnos prema drugim granama prirodnih znanosti. Osnovne strukture i nomenklatura u organskoj kemiji; antropogeni i prirodni organski spojevi; definicija, klasifikacija i glavni tipovi zagađivala. Osnove analitike organskih zagađivala u okolišu. Kratke osnove termodinamičkih procesa. Najvažniji procesi koji određuju ponašanje i raspodjelu organskih zagađivala u okolišu i njihova međusobna povezanost. Prijenos zagađivala ? difuzijski i advekcijski procesi. Raspodjela organskih zagađivala između vodenih sustava i atmosfere. Raspodjela organskih zagađivala u vodenim sustavima: topljivost i raspodjelni koeficijenti. Raspodjela organskih zagađivala u biološke organizme: bioakumulacija i biomagnifikacija. Izmjena zagađivala između čvrste faze i vodenih sustava ? sorpcija i geoakumulacija. Kemijska transformacija zagađivala. Fotokemijska transformacija zagađivala. Biološka transformacija zagađivala. Modeliranje u organskoj geokemiji zagađivala. Geokemijski procesi i procjena okolišnog rizika.
Literatura:
  1. Schwarzenbach, R.P.; Gschwend; P.M.; Imboden, D.M. (2003): Environmental organic chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA, 1313 pp.
2. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša

4. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti